Cash flow is king

Cash flow is king. Eller det borde det åtminstone vara, för alla företag – oavsett storlek. Många företag fokuserar fortfarande på vinst snarare än på rörelsekapital. Vinst är viktigt, men positivt kassaflöde är det som håller företaget igång och ökar företagets värde.

För att öka företagets värde är det viktigt med en välfungerande Cash Management för att säkerställa kontrollen över företagets likviditet, var den finns och hur den blir tillgänglig. En väl fungerande likviditetshantering och starkt kassaflöde har en direkt inverkan på företagets lönsamhet och konkurrenskraft.

Hur säkrar man då ett positivt kassaflöde?

Låt oss ta det från början. Kassaflödet är företagets flöde av in- och utbetalningar under en viss tidsperiod. För att skapa ett positivt sådant gäller det att etablera effektiva processer för att så snabbt som möjligt få betalt och skapa goda rutiner för företagets utbetalningar.

Idag kämpar många företag med att få betalt i tid för sina kundfordringar. Kundinbetalningar utgör de mest svårstyrda likviditetsflödet då det ligger utanför företagets egen kontroll. Att agera bank till sina kunder försämrar snabbt kassaflöde och företagets likviditet vilket därmed försämrar konkurrenskraft som på sikt kan skada företagets varumärke. För att säkerställa företagets inflöde är det viktigt att sätta upp en tydlig och strukturerad faktureringsprocess med en tydlig faktura som grund där all väsentlig information framgår. Med en fullt ut digitaliserad fakturerings och påminnelsehantering finns goda förutsättningar till ett förbättrat kassaflöde och minskade operativa kostnaderna.

"Med en fullt ut digitaliserad fakturerings och påminnelsehantering finns goda förutsättningar till ett förbättrat kassaflöde och minskade operativa kostnaderna"

Succé eller konkurs?

Avsaknaden av effektiva och strukturerade Cash Management processer kan vara skillnaden mellan succé och konkurs. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på några enkla prestationskriterier som kan ha avgörande betydelse för företagets kassaflöde och likviditet. Days Sales Outstanding (DSO) kan översättas till dagsförsäljning utestående och är en viktig prestationsindikator för hur väl utarbetade processer ett företag har.

DSO ger en indikation på hur många dagar i genomsnitt det tar att för ett företag att få betalt. Förenklat beräknas DSO genom att dela kundfordringar med total kreditförsäljning och multiplicera med antalet dagar i perioden. DSO beräknas ofta på månads-, kvartals- eller årsbasis.

Med en förbättrad DSO förbättras likviditeten och genererar ett större handlingsutrymme. Att snabbare kunna betala leverantörer vilket i sin tur kan generera rabatter, minskat kreditbehov och därmed undvika onödiga räntekostnader. En förbättrad likviditet och ett stabilt kassaflöde stärker ditt varumärke, genererar konkurrenskraft och en uthållighet i tider med sämre konjunktur.

Första steget mot positivt kassaflöde

Det är här vi på Axactor kommer in. Vi är experter på att hjälpa företag att utveckla effektiva processer för fakturahantering, påminnelsehantering och inkassolösningar. Genom vår moderna systemlösning erbjuds företag en fullständigt skalbar lösning för hela, eller delar, av företags faktura och kravhanteringsprocess. Med Axactor som samarbetspartner kan vi hjälpa ditt företag att säkerställa hela företagets värdekedja och agera som en naturlig förläning av er tjänst som också motsvarar era krav på varumärkesstrategi och anseende.

Med Axactors specialistkunskap och lösningar kan vi hjälpa företag med att:

  • Utveckla effektiva och innovativa processer för företagets hela värdekedja
  • Förbättra DSO genom en minskad kapitalbidning och ett förbättrat kassaflöde
  • Minska operativa kostnader genom en hög grad av automatisering
  • Säkerställa kvalité, compliance och effektivitet

Behöver ditt företag hjälp? Hör av dig till oss så löser vi det!