Haastemies

Haastemies on käräjäoikeuden virkamies, joka antaa tiedoksi tuomioistuimen, muun viranomaisen tai yksityisen henkilön toimeksiannosta haasteita, päätöksiä, kutsuja, ilmoituksia tai muita asiakirjoja.

Kuinka velan saa haastemiehelle hoidettavaksi?

Ensin velkojan tulee periä velkaa huomauttamalla velallista saatavan maksusta. Ellei saatavaa huomautuksista huolimatta makseta, voidaan saatavista laatia haastehakemus käräjäoikeudelle. Haastehakemuksen tarkoituksena on saada käräjäoikeuden päätös velan maksuvelvollisuudesta.

Velkomusasia käsitellään käräjäoikeudessa summaarisena riita-asiana. Tämä tarkoittaa sellaista riidatonta asiaa, jonka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä, ilman istuntokäsittelyä.

Miten haastemies toimittaa tiedon haasteesta velalliselle?

Haastemies lähettää velalliselle ensisijaisesti postitse tiedoksi velkojan laatiman haastehakemuksen. Kirje voi tulla suoraan kotiin, jolloin velallisen tulee palauttaa mukana lähetetty vastaanottotodistus käräjäoikeudelle. Haaste voidaan lähettää velalliselle myös saantitodistuksellisella kirjeellä.

Haaste on voitu vuodesta 2010 alkaen antaa tiedoksi myös puhelimitse (puhelintiedoksianto), jolloin haastemies kertoo velalliselle haasteen sisällöstä ja lähettää asiakirjat postitse tai sähköisenä viestinä. Puhelintiedoksiantoa voidaan käyttää sellaisten haasteiden tiedoksiantoon, mikäli vastaanottaja epäilyksettä ymmärtää tiedoksiannon merkityksen.

Haasteen tiedoksianto voidaan suorittaa nykyisin myös sähköisesti vastaanottajan suostumuksella, jolloin asiakirjat ilmoitetaan noudettavaksi käräjäoikeuden osoittamalta palvelimelta.

Haastemies voi käydä viemässä asiakirjat velalliselle myös henkilökohtaisesti. Silloin velalliselta otetaan allekirjoitus todisteeksi haasteen tiedoksiannosta.

Jos velallisen olinpaikka ei ole tiedossa, voidaan viimeisenä keinona huolehtia haasteen tiedoksiannosta kuuluttamalla Virallisessa lehdessä. Kuuluttamisesta aiheutuu Virallisen lehden hinnaston mukaiset kulut tekstin merkkimäärän mukaan.

Mistä haastemies saa velallisen yhteystiedot?

Haastemiehellä on lain mukaan oikeus saada maksutta tiedoksiannon kohteena olevaa henkilöä tai yhteisöä koskevat osoite-, puhelin- ja muut yhteydenottoon tarvittavat tiedot tiedoksiannon suorittamiseksi. Edes salassapitosäännökset eivät ole esteenä tietojen luovuttamiselle. Tietoja voidaan pyytää viranomaisilta, julkista tehtävää hoitavilta yhteisöiltä sekä tele- ja postitoimintaa harjoittavilta laitoksilta ja yhteisöiltä. Haastemiehellä ei luonnollisesti ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.

Entä jos haastemies ei tavoita velallista?

Jos tiedoksiannon vastaanottaja välttelee haastemiestä, tiedoksianto voidaan toimittaa luovuttamalla asiakirjat samaan talouteen kuuluvalle 15 vuotta täyttäneelle. Vaihtoehtoisesti tiedoksianto voidaan suorittaa luovuttamalla asiakirjat paikalliselle poliisiviranomaiselle. Silloin haastemies lähettää asiasta tiedon postin välityksellä vastaanottajan osoitteeseen ja tiedoksianto katsotaan tapahtuneen, kun tämä ilmoitus on postitettu. Näitä toimia kutsutaan sijaistiedoksiannoksi.

Mitä tiedoksianto maksaa?

Käräjäoikeus laskuttaa yksityishenkilön toimeksiantamasta haastemiehen perille toimittamasta tiedoksiannosta käräjäoikeuden hinnaston mukaisen korvauksen. Maksua ei peritä silloin, kun tuomioistuin huolehtii esimerkiksi haastehakemuksen tiedoksiannosta.