Hyvä perintätapa

Laki saatavien perinnästä määrittää hyvän perintätavan periaatteet, joihin jokaisen perintätoimiston ja kaikkien saatavia perivien tahojen tulee sitoutua. Meille Axactorilla lakien mukainen, vastuullinen ja hyvän perintätavan mukainen toiminta on kaikkea tekemistämme ohjaava periaate.

Hyvän perintätavan määritelmä

Hyvän perintätavan mukaan perintään tulee suhtautua vastuullisesti ja välttää sopimattomia menettelytapoja.

Perinnässä ei esimerkiksi saa antaa valheellisia tai harhaanjohtavia tietoja maksun laiminlyönnin seuraamuksista. Velalliselle ei myöskään saa aiheuttaa kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja, tai vaarantaa velallisen yksityisyyden suojaa. Vanhentuneiden saatavien perintä on myös kiellettyä.

Hyvään perintätapaan pohjautuen velallisella on oikeus saada maksutta tietoa perinnässä olevista veloistaan ja niiden tilanteesta. Mikäli velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa, saatavan perintä on lain mukaan keskeytettävä. Perintää saa kuitenkin jatkaa hyvän perintätavan mukaisesti, jos kiistämiselle ei ole asianmukaista perustetta. Kuluttajavelallisella on myös lakiin perustuva oikeus pyytää perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään.

Axactor ja hyvä perintätapa

Axactor toimii ammattimaisesti, asiantuntevasti ja korkeaan eettiseen vaatimustasoon perustuen kaikessa toiminnassaan. Noudatamme hyvää perintätapaa, asiaankuuluvia lakeja ja säännöksiä, ja toimimme eettisesti kestävällä ja yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) valvoo valtakunnallisesti, että ammattimaista perintätoimintaa harjoittavat yritykset noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Huomioimme valvovan viranomaisen ohjeistukset ja linjaukset toiminnassamme.

Hyvä perintätapa lainsäädännössä

Seuraavat lainkohdat määrittelevät hyvän perintätavan pääperiaatteet: