Kohtuulliset perintäkulut

Lain ja hyvän perintätavan mukaan perinnässä ei saa aiheuttaa velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja. Mutta millaisia sitten ovat kohtuulliset perintäkulut?

"10 §

Perintäkulujen korvaaminen

Velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut. Korvausvelvollisuus voi perustua sekä velkojan omista perintätoimista aiheutuviin kuluihin että kuluihin, joita velkojalle aiheutuu sen johdosta, että velkojan on suoritettava toimeksisaajalle korvausta perinnän suorittamisesta.

Korvattavien kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat."

Laki saatavien perinnästä 513/1999

Kuluttajasaatavan perintäkulut

Laki saatavien perinnästä säätää tarkasti enimmäismäärät perintäkuluille, joita voidaan käyttää kuluttajasaatavien perinnässä. Näistä voidaan esimerkkinä mainita maksumuistutuksiin ja maksuvaatimuksiin liittyvät enimmäiskulut:

  • kirjallinen maksumuistutus enintään 5 euroa
  • maksuvaatimuksen osalta enimmäiskulu riippuu saatavan suuruudesta seuraavasti:
    • 14 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 100 euroa
    • 24 euroa, jos saatavan pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1 000 euroa
    • 50 euroa, jos saatavan pääoma on yli 1 000 euroa

Lisäksi laissa säädetään enimmäiskulut mm. maksuajan pidennyksille ja maksuohjelmien laatimiselle. Laki myös määrittää ylärajan sille, kuinka paljon yhdestä kuluttajasaatavasta voi kokonaisuudessaan syntyä perintäkulua.

Yrityssaatavan perintäkulut

Yrityssaatavien osalta perintäkuluihin pätevät samat lakiin kirjatut periaatteet: velalliselle ei saa aiheuttaa kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja, ja "kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat".

Lain mukaan velkojalla on oikeus saada yritysvelalliselta vakiokorvaus perintäkuluista, mikäli maksu on viivästynyt siten, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon. Vakiokorvaus on määrältään 40 euroa. Säännös otettiin osaksi perintälakia Euroopan unionin maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanon vuoksi. Vakiokorvauksen tarkoituksena on kannustaa suorittamaan maksut viimeistään eräpäivänä ja toisaalta estää kohtuuttoman suuret perintäkulut.

Vastuullisena perintätoimistona olemme omalta osaltamme arvioineet yritysperinnän työmäärää sekä tarvittavia ja tarkoituksenmukaisia perintätoimenpiteitä. Kokonaisarvioinnin perusteella olemme päivittäneet yritysperinnän hinnoitteluamme ja se on sekä perusteltu että kohtuullinen.