Mitä luottotiedot ovat?

Luottotiedot ovat tietoja, jotka kuvaavat yksityishenkilön tai yrityksen maksukykyä tai halukkuutta. Niitä hyödynnetään esimerkiksi asunnon vuokrauksen yhteydessä sekä luottoa myönnettäessä.

Luottotiedoissa olevien maksuhäiriömerkintöjen vaikutus

Yrityksen tai yksityishenkilön tilanne voi vaikeutua merkittävästi, mikäli luottotiedoissa ilmenee maksuhäiriömerkintöjä luottotietojen tarkistuksen yhteydessä. Luottotiedoissa olevien merkintöjen vaikutus voi tulla vastaan esimerkiksi haettaessa pankista lainaa tai avatessa puhelinliittymään. Pankit ja puhelinoperaattorit saattavat varmistaa asiakkaansa maksukyvyn ennen luotonantoa tai uuden liittymän avaamista. Lisäksi luottotietoja tarkistetaan usein myös valittaessa uutta vuokralaista sekä yleisesti, kun myydään tuotteita tai palveluita laskulle.

Luottotiedoissa näkyvät maksuhäiriömerkinnät kertovat tarkistajalle, että tarkituksen kohteena olevalla yrityksellä tai yksityishenkilöllä on ollut ongelmia aikaisempien maksujen kanssa ja velkoja on joutunut suorittamaan perintää omien saataviensa osalta.

Luottotietorekisteri

Luottotietorekisteri on rekisteri, johon talletetaan henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen luottotietoja. Toisin sanoen rekisteriin tallennetaan siis tietoja edellä mainittujen tahojen maksukyvystä ja maksuhalukkuudesta.

Luottotietojen tarkistaminen

Esimerkiksi yrityksen tai yksityishenkilön luottotiedot kannattaa tarkistaa laskulle myydessä. Luottotietojen tarkistaminen onnistuu nopeasti ja edullisesti markkinoilla olevien luottotietopalveluiden avulla. Kyseiset palvelut antavat tiedon siitä, onko esimerkiksi asiakkaalla tai vuokralaisella voimassa olevia maksuhäiriömerkintöjä.

Yrityksen maksutapatieto

Yrityksen maksutapatieto kertoo, miten yritys selviytyy tällä hetkellä maksuistaan. Maksutapatietoon vaikuttavat positiiviset ilmoitukset ennakkoon maksetuista maksuista sekä negatiiviset ilmoitukset maksujen viivästymisestä eli niin sanotut maksuviivetiedot.

Maksutapatietojen kerääminen on mahdollista luottotietolain määräysten mukaisesti.

Yleisimmät luottotietorekisterissä olevat merkinnät

Luottorekisterissä voi olla useita erilaisia merkintöjä, joista jokaisella on oma lyhennyksensä. Vastaan tulevien merkintöjen tulkitseminen on vaikeaa ilman ymmärrystä siitä, mitä kyseinen lyhenne tarkoittaa.

Ohessa on listattuna yleisimpiä luottotietorekisterissä olevia merkityksiä selityksineen:

 • LKP = Tililuottoon tai luottokorttiin liittyvä maksuhäiriö
 • YVK = Yksipuolinen tuomio velkomusasiassa. Käräjäoikeus on antanut yksipuolisen tuomion selvässä ja riidattomassa velkomusasiassa. Velallinen ei ole vastannut tai vastauksen perusteet eivät ole riittäneet asian riitauttamiseen.
 • UMV = Ulosottomenettelyssä todettu varattomuus tai muu este. Velallinen on todettu ulosottomenettelyssä varattomaksi tai velallista ei ole tavoitettu.
 • UMS= Velalliselta ei ole suppeassa ulosottomenettelyssä löytynyt varoja velan suorittamiseksi tai velallisen olinpaikasta ei ole tietoa.
 • UMP= Velallisen palkan tai muun toistuvaistulon ulosmittaus on jatkunut kahden vuoden aikana vähintään 18 kuukauden ajan
 • KHI= Velallisen jättämä konkurssihakemus.
 • KHV = Velkojan jättämä konkurssihakemus
 • KKV = Velallinen asetettu konkurssiin
 • FHI= Velallisen jättämä saneeraushakemus
 • FHV = Velkojan jättämä saneeraushakemus
 • FSA = Saneerausmenettelyn aloittamispäätös
 • HAK = Velallinen on jättänyt velkajärjestelyhakemuksen.
 • HAP = Käräjäoikeus on määrännyt velkajärjestelyn aloitettavaksi.
 • HVP = Käräjäoikeus on vahvistanut maksuohjelman ja määrännyt velkajärjestelyn päättymispäivän.
 • HRP = Velkajärjestelyn maksuohjelman raukeaminen.
 • KR = Konkurssi rauennut varojen puutteessa. Konkurssimenettely on rauennut, koska konkurssipesän varat eivät ole riittäneet kattamaan pesän hoitamisesta aiheutuneita kuluja.
 • UM = Verottajan julkaisemat tilittämättömät veronpidätykset ja alv-erät.
 • ATR = Yksityisoikeudellinen trattaprotesti
 • AST = Yksityisoikeudellinen trattaprotesti, ei julkaistava. Trattaprotesti, jota ei julkaista lehdissä.

Luottotietolaki

Luottotietolaissa määrätään luottotietoihin ja niiden käsittelyyn liittyvistä toimintaohjeista. Lakiin ón syytä tutustua, mikäli on tekemisissä luottotietojen kanssa. Näin voi varmistua siitä, että tuntee lain määrittelemät säädökset ja toimii niiden mukaisesti.

Luottotietopalvelu

Luottotietopalvelu on palvelu, josta käyttäjä voi tarkistaa esimerkiksi asiakkaan luottotietomerkintöjen määrän ennen laskulle myyntiä.

Luottotietopalvelua käyttävät myös esimerkiksi yksityisen vuokranantajat, jotka tarkistavat uuden vuokralaisen luottotiedot ennen vuokrasopimuksen laatimista ja varmistuvat näin vuokralaisen maksukyvystä.

Tarkastamalla asiakkaan luottotiedot etukäteen, voi siis pienentää luottotappioriskiä huomattavasti. Mikäli asiakkaalla ei ole maksuhäiriömerkintöjä, tulee lasku todennäköisemmin maksettua ilman perintää.

Luottotietoyhtiöiden lisäksi luottotietopalveluja tarjoaa myös osa perintätoimistoista.

Luottotietojen palautuminen

Monesti tiedustellaan sitä, miten puhtaat luottotiedot on mahdollista saada takaisin. Maksuhäiriömerkintöjen säilytysajat vaihtelevat 2-4 vuoden välillä riippuen merkinnän tyypistä sekä siitä, tuleeko tuona aikana uusia maksuhäiriömerkintöjä.

Näin ollen onkin tärkeää pyrkiä välttämään uusia maksuhäiriömerkintöjä, jotta luottotiedot tulevat kuntoon nopeammin.

Luottotiedot ja perintä

Miten luottotietojen tarkistus vaikuttaa mahdolliseen perintäprosessin ja sen kestoon, asiakkaan laiminlyödessä laskun maksamisen?

Toisinaan käy niin, että asiakas jättää laskun maksamatta vaikka asiakkaan maksukyky olisikin varmistettu ennen laskulle myyntiä. Tällöin saatava kannattaa pikaisesti siirtää perintään luotettavalle perintäkumppanille, joka suorittaa perintää tehokkaasti ja ammattitaidolla. Maksamattoman laskupääoman lisäksi perintätoimisto vaatii myös lainmukaisen viivästyskoron velkojan puolesta. Mikäli asiakkaalla ei ole vielä vanhoja maksuhäiriömerkintöjä, on todennäköisempää, että perintä saadaan onnistuneesti päätökseen ilman perinnän pitkittymistä.

Mikäli asiakkaan maksukykyä ei ole varmistettu ennen laskulle myyntiä, on mahdollista, että asiakkaalla on jo aikaisempia maksuhäiriömerkintöjä. Perinnän näkökulmasta vanhat maksuhäiriömerkinnät kertovat, että velallisella on ollut aikaisemminkin maksuongelmia ja todennäköisesti myös uuden perintäasian osalta saatavan periminen kestää pidempään.

Asiakkaan maksukyvyn varmistaminen ennen luotolle myyntiä ratkaisee suurelta osin myös sen, kuinka pitkä mahdollisesta perintäprosessista tulee asiakkaan laiminlyödessä laskun maksamisen. Maksun pitkittyessä asia joudutaan mahdollisesti viemään oikeudelliseen perintään saakka.

Tratta

Tratta on tehokas yritysperinnän väline, jonka teho perustuu julkisuusuhkaan. Mikäli tratan perusteena olevaa summaa ei makseta eräpäivään mennessä, tratta protestoidaan. Protestoinnista aiheutuu velalliselle luottohäiriömerkintä, joka vaikeuttaa esimerkiksi velallisyrityksen luotonsaantia.

Ref-merkintä

Luottotietoihin voi myös hankkia ref-merkinnän, joka kirjataan yksittäisen maksuhäiriömerkinnän kohdalle. Tämä merkintä kertoo siitä, että velallinen on lopulta suorittanut maksuhäiriömerkinnän perusteena olevan maksamattoman velan.