Mikä on maksuvaatimus?

Maksuvaatimus on määrämuotoinen perintäkirje ja sen voi lähettää perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittava perintätoimisto. Mikäli velkoja ei maksumuistutuksen jälkeen ole saanut avoimelle saatavalleen maksusuoritusta, saatavasta lähetetään maksuvaatimus.

Kuka voi lähettää maksuvaatimuksen?

Maksuvaatimuksen lähettää yleensä perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittava perintätoimisto, joka toimii velkojan asiamiehenä. Perintätoimistojen lisäksi ammattimaista perintätoimintaa harjoittavat lähinnä tili-, asianajo- ja lakiasiaintoimistot. Maksuvaatimuksen voi lähettää ainoastaan perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittava, perintäluvan saanut yritys.

Milloin maksuvaatimuksen saa lähettää?

Avointen saatavien varsinainen perintäprosessi alkaa vasta maksuvaatimuksen myötä. Maksuvaatimus voidaan lähettää kuluttajalle, kun edellisen maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähettämisestä on kulunut aikaa vähintään 14 vuorokautta.

Yrityksille ei ole erikseen perintälaissa määrätty aikaa maksuvaatimuksen lähettämiselle. Tyypillisesti maksuvaatimus lähetetään yritykselle noin 7 vuorokauden kuluessa edellisestä maksumuistutuksesta tai maksuvaatimuksesta.

Julkisuusuhkainen maksuvaatimus eli tratta

Julkisuusuhkainen maksuvaatimus eli tratta eroaa tavallisesta maksuvaatimuksesta siinä, että maksamatta jättäminen aiheuttaa yritykselle maksuhäiriömerkinnän. Julkisuusuhkaisen maksuvaatimuksen voikin lähettää vain yrityksille ja sitä käytetäänkin laajalti yritysperinnässä sen tehokkuuden vuoksi.

Mitkä voivat olla maksuvaatimuksen kulut?

Kuluttajille on maksuvaatimuksen kulut säädetty perintälaissa. Perintälaki määrittää kuluttajasaatavan perintäkulujen enimmäismäärän. Yritysten osalta maksuvaatimuksella vaadittuja kuluja ei ole määritelty lailla.

Enintään kahdesta maksuvaatimuksesta saa vaatia perintäkuluja. Kuluja saa kuitenkin vaatia useammasta kuin kahdesta maksuvaatimuksesta, jos lähettämiseen on ollut erityinen syy.

Perintälaissa on määritetty perintäkulujen enimmäismäärät kuluttajien kohdalla myös 5 §:ssä tarkoitetuille maksuvaatimuksille:

 • 14 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 100 euroa
 • 24 euroa, jos saatavan pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1 000 euroa
 • 50 euroa, jos saatavan pääoma on yli 1 000 euroa

Mitä tietoja maksuvaatimuksessa tulee olla?

Maksuvaatimuksen sisällössä ja ulkoasussa tulisi pyrkiä mahdollisimman laajaan informatiivisuuteen sekä selkeyteen. Maksuvaatimuksen sisältö on osittain säädetty myös perintälaissa ja siinä tulisi mainita ainakin seuraavat asiat:

 • Velkojan nimi ja osoite
 • Asiakkaan nimi ja osoite
 • Saatavan peruste
 • Eriteltynä saatavan pääoma, viivästyskorko sekä mahdolliset maksumuistus- ja perintäkulut
 • Vaadittu kokonaissumma
 • Kenelle, miten ja milloin saatava maksetaan
 • Velkojan tilinumero
 • Tieto siitä, missä ajassa ja mihin mahdolliset laskua koskevat huomautukset saatavan määrästä tai perusteesta tulee toimittaa
 • Miten velallisen tulee toimittaa keskeytyspyyntö ja mitkä ovat sen oikeusvaikutukset, jos velallisella on oikeus perinnän keskeytyspyyntöön
 • Velkojan alkuperäinen nimi, mikäli saatavan perusteena olevassa sopimuksessa on esimerkiksi käytetty eri nimeä

Aiheutuuko maksuvaatimuksesta maksuhäiriömerkintä?

Kuluttajalle ei aiheudu maksuhäiriömerkintää ennen käräjäoikeuden antamaa velkomustuomiota. Yritykselle sen sijaan voi aiheutua maksuhäiriömerkintä, mikäli perinnässä käytetään julkisuusuhkaista maksuvaatimusta eli trattaa. Tratan maksamatta jättämisen jälkeen perintätoimisto protestoi tratan ja tästä aiheutuu merkintä velallisyrityksen luottotietoihin.