Mitä tarkoittaa oikeudellinen perintä?

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, voidaan perintäprosessissa siirtyä oikeudelliseen perintään. Oikeudellisella perinnällä tarkoitetaan asian viemistä käräjäoikeuteen, josta haetaan tuomio maksamattomalle velalle. Tuomion saamisen jälkeen asia viedään ulosottoviranomaisten hoidettavaksi. Tarvittaessa ulosottovirasto voi turvautua pakotaviin perintätoimiin ja esimerkiksi ulosmitata maksamatonta velkaa velallisen palkkatuloista.

Oikeudellisen perinnän eteneminen

Oikeudellista perintää voidaan käyttää sekä kuluttaja- että yrityssaatavien perinnässä vapaaehtoisten perintätoimien jatkeena. Oikeudellisen perinnän aikana käräjäoikeus saattaa antaa asiassa velkomustuomion, jota voidaan käyttää perusteena ulosottotoimille.

Ennen oikeudellista perintää perintätoimisto arvioi perinnän kohteena olevaa velkaa ja velallisen oletettua maksukyvykkyyttä. Oikeudelliseen perintään lähdetään arvioinnin jälkeen, mikäli se nähdään mielekkäänä tapana tehostaa tuloksettomaksi jäänyttä vapaaehtoista perintää.

Käräjäoikeuden tuomio velkomusasiassa

Oikeudellinen perintä käynnistyy laatimalla käräjäoikeudelle haastehakemus. Käräjäoikeus käsittelee hakemuksen ja ratkaisee asian. Monesti käsittely päättyy velkojan eduksi ja käräjäoikeus määrää velallisen maksamaan velkansa. Käräjäoikeus antaa usein yksipuolisen tuomion velkomusasiassa, jos asia on selvä ja riidaton.

Käräjäoikeuden tuomion myötä velallisen luottotietoihin tulee maksuhäiriömerkintä.

Ulosottoviranomaisen rooli

Käräjäoikeuden annettua tuomion asiassa velka voidaan viedä ulosottoon. Ulosottoprosessi käynnistyy ulosottohakemuksen laatimisella. Hakemuksessa tulee kertoa esimerkiksi siitä, haluaako velkoja suppean ulosoton menettelyä tai asian passiivirekisteröintiä.

Mikäli avoimena olevan velan osalta vaaditaan ulosottoperustetta, liitteenä tulee olla myös alkuperäinen käräjäoikeuden velkomustuomio. Lisäksi mukaan liitetään mahdolliset valtakirjat, jos asiaa hoitaa asianosaisen puolesta toimiva asianhoitaja, joka voi olla esimerkiksi perintätoimisto.

Ulosottohakemuksen käsittelyn jälkeen ulosottomies aloittaa perintätoimet asian osalta annetun tuomion mukaisesti. Tyypillisesti ensimmäisenä toimenpiteenä ulosottomies lähettää velalliselle ilmoituksen saatavan perinnästä ulosotossa sekä ohjeet vapaaehtoisen maksun suorittamiseksi tai vaihtoehtoisesti ohjeet mahdollisen maksuohjelman neuvottelua varten.

Mikäli vapaaehtoisen lähestymisen kautta ei saada ratkaisua aikaan, voi ulosottomies aloittaa pakottavat toimet saatavan perinnän osalta. Pakottavat toimet voivat tarkoittaa esimerkiksi palkan ulosmittausta.

Oikeudellisen perinnän hyödyt

Oikeudellisen perinnän teho perustuu pakottavuuteen ja mahdollisesta tuomiosta aiheutuvan maksuhäiriömerkinnän uhkaan, joka voi vaikeuttaa merkittävästi velallisena olevan tahon toimintaa.

Joissain tapauksessa oikeudellisen perinnän hyödyntäminen on välttämätöntä. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos vuokranantajan tarvitsee hakea käräjäoikeudelta päätöstä vuokralaisen häädöstä.

Valtakirja oikeudellisen perinnän hoitamiseen

Perintätoimistolla tai muulla velkojan asiamiehellä tulee olla kirjallinen valtuutus, jotta kyseinen taho voi toimia velkojan puolesta asian käsittelyn aikana. Asiamies voi hoitaa esimerkiksi haastehakemuksen laatimisen ja toimittamisen käräjäoikeuteen, ulosottohakemuksen laatimisen ulosottoviranomaiselle sekä muun mahdollisen yhteydenpidon viranomaisten suuntaan.