Suoraan ulosottokelpoiset saatavat

Osa saatavista on lakiin perustuen suoraan ulosottokelpoisia. Tällaisten velkojen kohdalla ei tarvitse seurata perinteistä oikeudellisen perinnän prosessia ulosottoperusteen hankkimiseksi, vaan ulosottoa voidaan hakea viiveettä.

Käräjäoikeuden tuomiota ei tarvita

Suoraan ulosottokelpoisten saatavien osalta ei tarvitse hakea ulosottoperustetta käräjäoikeudesta, vaan niiden osalta perintä voidaan siirtää ulosottoviranomaisten hoitoon, ellei vapaaehtoinen perintä tuota haluttua tulosta.

Julkinen saatava

Valtiolle ja kunnille perittävät maksut, kuten verot ja muut julkiset maksut, ovat suoraan ulosottokelpoisia, jolloin ne voidaan periä ulosotossa ilman käräjäoikeuden tuomiota.

"1 §

Julkinen saatava

Tämä laki koskee seuraavia saatavia (julkinen saatava):

1) vero ja julkinen maksu sekä niille säädetty viivästyskorko ja korotus;

2) muu julkisoikeudellinen tai siihen rinnastettava saatava, joka 3 §:n mukaan saadaan periä ulosotossa ilman ulosottokaaren (705/2007) 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettua ulosottoperustetta (suora ulosottokelpoisuus)."

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 15.6.2007/706

"3 §

Suora ulosottokelpoisuus

Edellä 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu saatava on suoraan ulosottokelpoinen.

Muu julkisoikeudellinen tai siihen rinnastettava saatava on suoraan ulosottokelpoinen, jos lailla niin säädetään. Tällainen saatava voidaan säätää suoraan ulosottokelpoiseksi myös valtioneuvoston asetuksella, jos saatavan rahamäärästä tai sen määräytymisperusteesta säädetään laissa tai valtioneuvoston asetuksessa eikä saatavan suuruuden määräämiseen liity merkittävää harkintavallan käyttöä."

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 15.6.2007/706