Mitä ulosmittaus tarkoittaa?

Ulosmittauksella tarkoitetaan niitä ulosottoviranomaisten toimia, joiden avulla pyritään saamaan ulosotossa vireillä olevien velkojien saatavien mukaiset summat perittyä.

Kuka suorittaa ulosmittauksen?

Ulosmittauksen voi suorittaa ulosottoviranomainen velkojan hakemuksen mukaisesti. Mikäli velkoja on hakenut esimerkiksi vain suppeaa ulosottokäsittelyä, pyritään saatava saada perittyä vain niistä velallisen tuloista ja varoista, joita ei tarvitse realisoida. Tällöin tyypillisesti ulosmittauksen ulkopuolelle jaa esimerkiksi kiinteä omaisuus, joihin voidaan laskea esimerkiksi velallisen asunnon.

Miten velka voidaan hakea ulosmittauksen alaiseksi?

Velkoja voi siirtää saatavan perinnän ulosottovirastoon, kun saatavalle on ensin hankittu ulosottoperuste. Tämä tarkoittaa tavallisesti sitä, että asiasta on ensin haettu tuomio käräjäoikeuden kautta. On olemassa myös suoraan ulosottokelpoisia saatavia, joista esimerkkinä voidaan mainita tienhoitomaksut tai erilaiset julkisten toimijoiden laskuttamat maksut, joista yleisimpinä esimerkiksi kaupunkien laskuttamat terveyskeskusmaksut.

Ulosottoprosessi käynnistyy ulosottohakemuksella, joka toimitetaan toimivaltaiseen ulosottovirastoon.

Mitä kaikkea voidaan ulosmitata?

Ulosmittauksen laajuus riippuu siitä, minkälaiseen prosessiin velkoja on velan perinnän hakenut. Velkojan voi ilmoittaa ulosottohakemuksen yhteydessä, että hakee asiaan vain suppeaa ulosottomenettelyä. Tällöin ulosmittaus tapahtuu vain velallisen tuloista ja omaisuudesta, jota ei tarvitse realisoida. Mikäli velkoja hakee laajempaa käsittelyä, ulosmittauksen alaisuuteen kuuluu myös kiinteä omaisuus eli esimerkiksi velallisen omistuksessa olevat kiinteistöt.

Ulosottomiehen rooli

Kun velkojan hakemus saapuu ulosottovirastoon, määrätään asiaa hoitava ulosottomies, joka vastaa ulosmittauksesta ja siihen liittyvistä päätöksistä. Mieltä askarruttaviin kysymyksiin liittyen kannattaakin olla suoraan yhteydessä kyseistä asiaa käsittelevään ulosottomieheen, ellei asiaa ole annettu asianhoitajan eli esimerkiksi perintätoimiston hoidettavaksi.

Suojaosuus

Suojaosuudella tarkoitetaan sitä määrää, joka tulee jäädä velalliselle pakollisten menojen kattamiseksi. Suojaosuus määritellään aina päiväkohtaisesti ja siihen vaikuttaa muun muassa alaikäisten lasten määrä.

Palkan ulosmittaus

Palkasta voidaan ulosmitata suojaosuuden ylittävä määrä.

Ennen palkan ulosmittausta ulosottomies toimittaa velalliselle ennakkoilmoituksen, jossa ilmoitetaan tulevasta ulosmittauksesta. Tämän jälkeen ulosottovirasto on yhteydessä palkan maksajaan ja ilmoittaa ohjeet siihen, miten palkasta ulosmitattavan summan osalta tulee toimia.

Veronpalautusten ulosmittaus

Velallisen mahdollisesti saamista veronpalautuksista voidaan myös tehdä ulosmittaustoimia.