Yrityssaneeraus eli velkasaneeraus

Velkasaneeraus eli toiselta nimeltään yrityssaneeraus on yritykselle tai yhteisölle keino selviytyä hankalasta taloudellisesta tilanteesta ja jatkaa toimintaa myös tulevaisuudessa. Velkasaneeraus on siis vain yrityksille suunnattu menettely, koska yksityishenkilöille on erillinen menettely nimeltään yksityishenkilön velkajärjestely.

Mikä on yrityksen velkasaneeraus?

Velkasaneerauksen periaatteena on leikata osa veloista pois ja maksaa leikkaamaton velka velkojille maksusuunnitelman mukaisesti erissä. Tämä mahdollistaa sen, että velallisen taloudellinen tilanne parantuu ja toimintaa on vielä mahdollista jatkaa. Toisaalta myös velkojat saavat osan saatavistaan takaisin. Joissain tapauksissa velkasaneerauksen vaihtoehtona on myös konkurssimenettely, joka toimii eri periaatteiden mukaan.

Yrityssaneerausmenettely käynnistyy käräjäoikeudelle toimitettavalla hakemuksella ja mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen käräjäoikeuden määräämää selvittäjä laatii veloille maksuohjelman, joka hyväksytään lopulta käräjäoikeudessa. Vahvistetun maksuohjelman jälkeen velallisyritys suorittaa selvittäjän laatiman ja käräjäoikeuden vahvistaman maksuohjelman mukaisesti osasuorituksia velkojille määrättynä päivänä sovittuun määräpäivään saakka. Kun kaikki maksuohjelman mukaiset erät on maksettu velkojille, on velallinen vapautunut veloistaan.

Tyypillisesti velkajärjestelyn vahvistettu maksuohjelma on noin 5-10 vuoden mittainen ja sen aikana suoritetaan osasuorituksia muutamia kertoja vuodessa.

Mitkä velat kuuluvat saneerausmenettelyyn?

Saneerausmenettelyyn kuuluvat kaikki saneerauksen hakemuspäivään mennessä kertyneet velat. Näin ollen kaikkia hakemuspäivän jälkeisiä velkoja käsitellään normaaleina velkoina.

Yrityssaneeraukseen pääsyn edellytykset

Yrityssaneerauksen erona konkurssimenettelyyn on se, että saneerausmenettelyyn pääsyn ehtona on se, että yrityksellä on mahdollisuus jatkaa toimintaansa kannattavasti vielä tulevaisuudessakin.

Mikäli velallisen katsotaan olevan maksukyvytön tai arvioidaan, ettei saneerausmenettelyn läpikäynti paranna sen maksuvalmiutta, saneerausmenettelyn edellytykset eivät täyty ja ainoana vaihtoehtona voi olla hakea tai hakeutua konkurssiin.

Velkaaneeraushakemus

Velkasaneeraushakemus toimitetaan velallisen kotipaikan käräjäoikeuteen. Hakemuksen voi toimittaa velallinen itse tai vaihtoehtoisesti myös velkoja.

Miten velallisen saneeraus vaikuttaa velkojien saataviin?

Saneerausmenettelyssä osa veloista leikataan eli velkojat saavat vain osan avoimista saatavistaan maksuohjelman mukaisien suoritusten kautta.

Mitä velkasaneerausmenettelyn jälkeen?

Saneerausmenettelyn ja vahvistetun maksuohjelman jälkeen velallisen toiminta voi jatkua normaalisti eteenpäin. Vahvistetun maksuohjelman noudattaminen ja seuraaminen on velallisen ja velkojien vastuulla, koska selvittäjän rooli päättyy käräjäoikeuden vahvistettua maksuohjelman.

Kuinka kauan saneerausmenettely tavallisesti kestää?

Saneeraushakemuksen ja sen käsittelyn viemä aika vaihtelee paljon velallisen tilanteen ja koon sekä käräjäoikeuden käsittelyaikataulujen mukaan. Saneerausmenettelyn käynnistymisen jälkeen kuluu lisäksi aikaa myös selvittäjän työssä. Yleisesti käräjäoikeuden vahvistamat saneerauksen maksuohjelmat ovat noin 5-10 vuoden mittaisia.

Selvittäjän rooli velkasaneerauksessa

Käräjäoikeus määrää erillisen selvittäjän hoitamaan saneerausmenettelyn loppuun. Selvittäjän tehtävänä on muun muassa laatia selvitys velallisen varoista ja veloista, seurata velallisen toimintaa menettelyn aikana, osallistua päätöksentekoprosesseihin ja lisäksi laatia myös saneerauksen maksuohjelmaehdotus.

Velkasaneeraus ja perintätoimet

Mikäli velkojalla on perinnässä avoimia saataviaan, jotka kuuluvat velkasaneerauksen piiriin, tulee perintätoimet näiden saatavien osalta keskeyttää. Näiden saatavien osalta velkojan tulee vain huolehtia siitä, että avoimet saatavat ilmoitetaan selvittäjälle määräpäivään mennessä. Mikäli saatavat eivät kuulu saneerauksen piiriin, niitä voidaan periä normaalisti.

Velkasaneerauksen osalta merkitsevänä päivänä on saneeraushakemuksen rekisteröintipäivä eli ennen sitä syntyneet velat kuuluvat saneerauksen piiriin ja sen jälkeen syntyneet velat ovat tavallisia velkoja ja niiden osalta myös tavanomaiset perintätoimet on sallittu.

Itse saneerausmenettelystä aiheutuu myös maksuhäiriömerkintä velallisen luottotietoihin heti, kun käräjäoikeus vahvistaa hakemuksen saapumisen käräjäoikeuteen.