Mikä on viivästyskorko?

Viivästyskorko on korko, jota velallinen on korkolain mukaan velvollinen suorittamaan maksun viivästyessä sovitusta maksupäivästä. Viivästyskoron tarkoituksena on hyvittää maksun saajalle maksun viivästymistä sekä ohjata myös velallista maksamaan avoin saatava eräpäivään mennessä.

Kuinka suuri viivästyskorko on?

Viivästyskoron suuruus määräytyy korkolain määräysten mukaisesti kuluttaja-asiakkaan kohdalla seuraavasti, mikäli eräpäivästä on sovittu:

”Velan maksun viivästyessä velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.”

Yritysten välisessä kaupassa viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti seuraavalla tavalla:

”Jos viivästys koskee kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain (30/2013) 1 §:ssä tarkoitettua maksua, velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on kahdeksan prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva tämän lain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.”

Suomen Pankki vahvistaa puolivuosittain korkolain mukaisen vahvistetun viitekoron sekä siitä seuraavan voimassaolevan viivästyskoron suuruuden verkkopalvelussaan.

Miten voin laskea viivästyskoron määrän?

Saatavalle kertyneen viivästyskoron määrän voi laskea itse tai käyttää olemassa olevia laskureita tarkan summan määrittämiseen.

Laskureita käyttäessä kannattaa valita luotettavassa lähteessä sijaitseva laskuri, jotta voi varmistua siitä, että koron laskeminen laskurilla tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi laskennassa tulee käyttää aina voimassa olevaa Suomen Pankin vahvistamaa viitekorkoa.

Mikäli perintätoimisto huolehtii maksumuistutuksen lähettämisestä ei viivästyskoron määrää tarvitse laskea valmiiksi, vaan perintätoimisto laskee sen asiakkaan puolesta ja vaatii sitä pääoman yhteydessä velalliselta.

Viivästyskoron muodostuminen velalle, jonka eräpäivää ei ole määritelty

Toisinaan velalle ole määritelty tarkkaa eräpäivää. Tällöin velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, kun on kulunut 30 päivää laskun lähettämisestä tai siitä päivästä, kun kyseistä suoritusta on vaadittu maksettavaksi ensimmäisen kerran.

Miten vaadin viivästyskorkoa maksettavaksi?

Useat laskutusjärjestelmät laskevat kertyneen viivästyskoron automaattisesti ja lisäävät kertyneen koron maksumuistutukseen. Mikäli asiakas on ehtinyt kuitenkin maksaa laskun alkuperäisellä laskulla ennen huomautuslaskun lähettämistä, mutta kuitenkin eräpäivän jälkeen, voi kertyneistä viivästyskoroista lähettää erillisen laskun.

Mikäli perintätoimisto hoitaa maksumuistutuksen lähettämisen, viivästyskorko lasketaan ja vaaditaan asiakkaan puolesta.

Milloin voin vaatia viivästyskorkoa maksettavaksi?

Viivästyskorkoa vaaditaan yleisesti maksettavaksi maksumuistutuksen yhteydessä.

Mikäli asia on siirretty perintätoimistolle, viivästyskorkoa vaaditaan perintätoimiston lähettämissä perintäkirjeissä aina siihen asti, kunnes kaikki avoinna olevat saatavat on maksettu.

Kenellä on oikeus viivästyskorkoon?

Velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, mikäli avointa saatavaa ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Mikäli saatavan perintä ulkoistetaan perintätoimistolle, perintätoimisto huolehtii lainmukaisen viivästyskoron perinnästä velkojan puolesta.