Yksityishenkilön velkajärjestely

Yksityishenkilön velkajärjestely tulee ajankohtaiseksi, kun yksityishenkilö on ylivelkaantunut niin, ettei kykene enää selviytymään veloistaan. Yksityishenkilön velkajärjestelylle on tarkasti määritellyt edellytykset, joita tarkastellaan ennen lopullisen päätöksen antamista.

Velkajärjestelyn edellytykset

Velkajärjestelylle on määritelty erityiset edellytykset, joiden tulee toteutua myönteisen päätöksen saamiseksi. Velallisen tulee olla pysyvästi maksukyvytön, eikä tilanne saa olla suoranaisesti velallisen itsensä aiheuttama.

Lisäksi velallisen tulee ennen velkajärjestelyn hakeutumista pyrkiä sovittelemaan velkojiensa kanssa avoimien velkojen maksusta.

Velkajärjestelyn esteet

Velkajärjestelylle on määrätty myös monia esteitä, joista voidaan mainita esimerkkeinä tilapäinen maksukyvyttömyys tai velallisen mahdollisuus kasvattaa tulojaan / pienentää menojaan.

Tilapainen maksukyvyttömyys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että velallisen taloudellinen tilanne on heikentynyt väliaikaisesti esimerkiksi opiskeluiden tai äitiysloman vuoksi.

Velkajärjestelyhakemus

Velkajärjestelyhakemus on toimitettava kotipaikan käräjäoikeuteen ja sen tulee olla määrämuotoinen oikeusministeriön ohjeiden mukainen kirjallinen hakemus, joka sisältää vaadittavat liitteet.

Pakollisia liitteitä ovat esimerkiksi tiedot tuloista, menoista sekä omaisuudesta. Lisäksi hakemuksen tulisi sisältää myös maksuvaralaskelman, josta käy ilmi kuukausittaisten tulojen ja menojen välinen suhde.

Velkajärjestelyn lisäsuoritusvelvollisuus

Vahvistetun maksuohjelman mukaisten suoritusten lisäksi velkojilla on mahdollisuus saada velalliselta lisäsuorituksia, mikäli määrätyt ehdot täyttyvät. Määräysten mukaisesti velalliselle muodostuu lisäsuoritusvelvollisuus, mikäli hänen tulonsa kasvavat määritellyn summan verran vuodessa.

Velkajärjestelyn maksuvara

Velkajärjestelyn maksuvara tarkoittaa sitä euromääräistä summaa, jolla velallisen on mahdollista suorittaa velkojille. Kuukausittaista maksuvaraa ei voi itse määritellä, vaan se lasketaan yleisesti määrättyjen periaatteiden mukaan. Maksuvara on nettokuukausitulojen määrä vähennettynä välttämättömien menojen summalla. Välttämättömien menojen suuruus määritellään ennalta sovittujen ehtojen puitteissa aina vuosittain.

Selvittäjän rooli yksityishenkilön velkajärjestelyssä

Käräjäoikeus määrää selvittäjän, jonka tehtävänä on selvittää kaikki velallisen tulot, varat ja kiinteä omaisuus sekä avoinna olevat velat. Näiden tietojen perusteella selvittäjä laatii maksuohjelmaehdotuksen, joka toimitetaan velkojille. Maksuohjelmaehdotuksen vastaanottamisen jälkeen velkojilla on mahdollisuus ilmoittaa tyytymättömyytensä suunniteltuun ohjelmaan perusteluineen. Maksuohjelman valmistuttua selvittäjä vahvistaa maksuohjelman vielä käräjäoikeudessa, minkä jälkeen ohjelma on lainvoimainen.

Velkajärjestelyn maksuohjelma

Kun selvittäjä on vahvistanut maksuohjelman käräjäoikeudessa, velallinen alkaa noudattamaan maksuohjelmaa. Maksuohjelman pituus ja sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta yleensä ohjelma kestää joitain vuosia ja sisältää maksuja muutamia kertoja vuodessa.

Vahvistettuun maksuohjelmaan voi tulla myös joissain tilanteissa muutoksia, koska ohjelma voi käräjäoikeuden määräyksestä raueta tai sitä voidaan muuttaa joiltain osin. Maksuohjelma voi raueta, mikäli velallinen on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa suunnitelman mukaisia eriä velkojille. Muutoksia voidaan hakea, jos esimerkiksi velallisen taloudellinen tilanne on heikentynyt niin, ettei perustellusti voida olettaa hänen selviävän suunnitelman mukaisista maksuista.