Go to top

Takaisin ylös

Axactor Finland Oy:n yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot 10.9.2020

Sopimuksen tausta

Näitä yleisiä toimitusehtoja (myöhemmin Yleiset toimitusehdot) sovelletaan Axactor Finland Oy:n ja Asiakkaan välillä kaikkiin Axactor Finland Oy:n tarjoamiin palveluihin. Axactor Finland Oy tarjoaa Asiakkailleen perintään, saatavien ja asiakastietojen hallintaan erilaisia palveluita (myöhemmin Palvelu), joista kustakin palvelusta ovat erilliset palvelukohtaiset toimitusehdot (myöhemmin Palvelusopimus). Lisäksi Axactor Finland Oy:lla on erilaisia hinnastoja ja muuta ohjeistusta Palveluiden käyttöön. Mikäli osapuolten välinen sopimus, Palvelusopimus, yleiset toimitusehdot tai hinnastot ja muu ohjeistus sisältävät keskenään ristiriitaisia sopimuskohtia, tulkitaan sopimuksia seuraavassa etusijajärjestyksessä:

  • Osapuolten välinen sopimus
  • Palvelusopimus
  • Yleiset toimitusehdot
  • Axactor Finland Oy:n hinnastot ja muu ohjeistus

Axactor Finland Oy:n tarjoamien Palveluiden ajantasaiset Palvelusopimukset löytyvät Axactor Finland Oy:n verkkosivuilta https://www.axactor.com tai Axactor Finland Oy:n toimittamasta muusta materiaalista. Asiakas vakuuttaa tutustuneensa huolellisesti käyttämänsä Palvelun Palvelusopimukseen, näihin Yleisiin toimitusehtoihin ja hinnastoihin sekä muuhun Axactor Finland Oy:n toimittamaan ohjeistukseen.

Tämän sopimuskokonaisuuden mukainen palvelusuhde voi muodostua myös tekojen kautta eli allekirjoitettua sopimusta palvelusuhteen aloittamiselle ei välttämättä tarvita. Näin tapahtuu silloin, kun Asiakas toimittaa saatavia perittäväksi Axactor Finland Oy:lle – Axactor Finland Oy:lle toimitettu laskukopio, velkakirja tai muu saatava tulkitaan perintätoimeksiannoksi, mihin sovelletaan perintäpalvelun palvelusopimusehtoja.

Määritelmiä

Perintätoimeksiannon katsotaan olevan oikeudellisessa perinnässä, kun perinnän kohteena olevaa velkaa koskeva haastehakemus on laadittu. Oikeudellinen perintä katsotaan alkaneen sinä päivänä, kun haastehakemuskirje on päivätty riippumatta siitä, milloin käräjäoikeus vastaanottaa haastehakemuksen.

Perintäpalveluun liittyvän perintätoimeksiannon katsotaan olevan jälkiperinnässä, kun perintätoimeksiannon velallinen:

  1. on todettu ulosottomenettelyssä varattomaksi;
  2. on kuollut;
  3. on yksityishenkilön velkajärjestelymenettelyssä;
  4. on yrityssaneeraus menettelyssä; tai
  5. on asetettu konkurssiin;

Jälkiperinnäksi katsotaan myös sellaisen velan periminen, jonka erääntymisestä on kulunut yli yksi (1) vuosi.

Axactor Finland Oy:n Asiakkaan puolesta vastaanottamia varoja kutsutaan asiakasvaroiksi. Asiakasvaroja säilytetään huolellisesti ja erillään perintäyhtiön omista varoista.

Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan tilannetta, jossa Asiakas asioi ja käyttää Axactor Finland Oy:n tarjoamia Palveluita sähköisiä viestintäkanavia pitkin. Sähköiseen asiointiin sovelletaan näitä Yleisiä toimitusehtoja.

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyn periaatteita Axactor Finland Oy:lla kuvataan Tietosuojalausekkeessa.

Asiakas on Suomessa sovellettavan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön tarkoittama rekisterinpitäjä silloin, kun Asiakas käyttää Axactor Finland Oy:n palveluita ja siten määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Tällöin Axactor Finland Oy on henkilötietojen käsittelijä, joka käsittelee henkilötietoja Asiakkaan puolesta Asiakkaan antamien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto, käsittelyn luonne ja tarkoitus sekä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät vahvistetaan Axactor Finland Oy:n ja Asiakkaan välillä oikeudellisesti sitovassa asiakirjassa, johon sovelletaan tämän kohdan mukaisia ehtoja.

Asiakas vastaa siitä, että se noudattaa tietosuojalainsäädännöstä johtuvia rekisterinpitäjän velvollisuuksiaan. Asiakas vastaa erityisesti siitä, että Asiakkaalla on oikeus siirtää henkilötietoja Axactor Finland Oy:lle käsiteltäväksi, sekä tietojen oikeellisuudesta ja täsmällisyydestä.

Henkilötietojen käsittelijänä Axactor Finland Oy toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi sekä avustaakseen Asiakasta täyttämään velvollisuutensa vastata rekisteröityjen pyyntöihin koskien rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä. Axactor Finland Oy:llä on velvollisuus avustaa Asiakasta mahdollisissa tietosuojaa koskevassa vaikutustenarvioinnissa, tietoturvaloukkausilmoituksissa sekä viranomaiselle tehtävässä ennakkokuulemispyynnössä siltä osin, kuin ne liittyvät Axactor Finland Oy:n tarjoamiin palveluihin. Axactor Finland Oy ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta Asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä saatuaan sen tietoonsa sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Axactor Finland Oy sitoutuu varmistamaan, että kaikki sen alaisuudessa toimivat henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Axactor Finland Oy saattaa Asiakkaan saataville tarpeelliset tiedot henkilötietojen käsittelyä koskevien velvollisuuksiensa noudattamisen osoittamista varten. Asiakkaalla on oikeus suorittaa itse tai kolmatta osapuolta käyttäen tarkastuksia ja auditointeja erikseen Axactor Finland Oy:n ja Asiakkaan välillä sovittavalla tavalla. Axactor Finland Oy osallistuu tällaisiin tarkastuksiin ja auditointeihin.

Axactor Finland Oy:n mahdollisesti käyttämät alihankkijat, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn, toimivat myös henkilötietojen käsittelijöinä Asiakkaan puolesta. Hyväksymällä nämä yleiset ehdot Asiakas antaa Axactor Finland Oy:lle kirjallisen ennakkoluvan alihankkijoiden käyttämiseen. Axactor Finland Oy vastaa alihankkijoidensa toiminnasta kuin omastaan, ja sitouttaa alihankkijansa noudattamaan tämän kohdan mukaisia velvollisuuksiaan. Axactor Finland Oy tiedottaa Asiakkaalle kirjallisesti kaikista suunnitelluista muutoksista, jotka koskevat alihankkijoiden lisäämistä tai vaihtamista, ja antaa siten Asiakkaalle mahdollisuuden vastustaa tällaisia muutoksia.

Axactor Finland Oy noudattaa henkilötietojen siirroissa EU:n / ETA:n ulkopuolelle sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Asianmukaista huomiota kiinnitetään myös EU:n tuomioistuimen antamiin päätöksiin, kuten Schrems II -tuomioon.

Sopimuksen mukaisten palveluiden päättymisen yhteydessä Axactor Finland Oy sitoutuu Asiakkaan valinnan mukaan poistamaan tai palauttamaan kaikki Asiakkaan vastuulla olevat henkilötiedot Asiakkaalle. Axactor Finland Oy:lla on oikeus veloittaa palauttamisesta aiheutuvat työkustannukset Asiakkaalta. Axactor Finland Oy poistaa olemassa olevat jäljennökset henkilötiedoista, paitsi jos lainsäädännön vaatimukset, muut viranomaismääräykset tai muut lailliset ja oikeutetut perusteet edellyttävät henkilötietojen säilyttämistä.

Axactor Finland Oy:lta saadut tiedot

Asiakkaan Axactor Finland Oy:ltä saamien tietojen kopiointi, muuttaminen, edelleen luovuttaminen ja uudelleenkäyttö muussa kuin arkistointitarkoituksessa on kielletty ilman Axactor Finland Oy:n antamaa kirjallista lupaa. Mikäli Asiakkaalla on Axactor Finland Oy:n antama kirjallinen lupa luovuttaa tietoja edelleen, Asiakkaan tulee tallentaa tietojen luovutukset 6 kuukaudeksi siten, että ne voidaan jälkikäteen todentaa. Axactor Finland Oy:llä on oikeus saada Asiakkaalta tieto edellä mainituista tietojen luovutuksista.

Axactor Finland Oy pidättää itsellään kaikki Palveluun ja sen sisältämiin tietoihin liittyvät omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet.

Axactor Finland Oy:n kuittaamisoikeus

Joihinkin Axactor Finland Oy:n tarjoamiin Palveluihin liittyy rahaliikennettä, jossa Axactor Finland Oy vastaanottaa Asiakkaan oman asiakkaan varoja välittääkseen niitä edelleen Asiakkaalle (myöhemmin Asiakasvarat). Axactor Finland Oy:llä on oikeus kuitata ensisijaisesti Axactor Finland Oy:n Palveluista perimiä maksuja Asiakasvaroista ennen varojen välittämistä Asiakkaalle.

Axactor Finland Oy:n jotkin palvelut, kuten perintäpalvelu, perustuvat toimintatavalle, jossa velallisasiakkaan on tarkoitus maksaa suoritukset Axactor Finland Oy:n asiakasvaratilille, jossa maksuista osa käytetään perintäkulujen kuittaamiseen ja osa tilitetään Asiakkaalle. Kuitenkin toisinaan käy niin, että velallisasiakas maksaa suorituksensa toimeksiantajan (Asiakkaan) tilille. Tällöin suoritusta käsitellään kuin maksu olisi maksettu Axactor Finland Oy:n asiakasvaratilille ja Axactor Finland Oy:lle kuitattavaksi tarkoitettu osuus suorituksesta veloitetaan toimeksiantaja-asiakkaalta laskulla, joka erääntyy maksettavaksi 14 vuorokauden kuluttua laskun lähettämisestä. Myös tässä tapauksessa Axactor Finland Oy:n kuittaamisoikeus on ensisijainen.

Maksut, viivästyskorko ja perintäkulut

Axactor Finland Oy perii palvelujen käytöstä perittävät maksut laskulla, joka erääntyy 14 vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä. Axactor Finland Oy lisää palvelumaksuihin kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Mikäli Asiakkaan maksu viivästyy, Axactor Finland Oy perii kulloinkin voimassaolevaa Korkolain (20.8.1982/633) mukaista viivästyskorkoa maksamattomalle velalle. Lisäksi Axactor Finland Oy perii maksamattoman laskun perinnästä aiheutuvat Perintälain (Laki saatavien perinnästä 20.8.1982/633) mukaiset kohtuulliset perintäkulut Asiakkaalta.

Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei palvelu- tai asiakaskohtaisissa sopimusehdoissa muuta ilmene.

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle yhden kuukauden irtisanomisajalla. Axactor Finland Oy:llä on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja, kuten hinnoittelua ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muutokseen, viranomaispäätökseen, yrityksen kustannustason tai -rakenteen nousuun tai muuhun niihin rinnastettavaan syyhyn. Mikäli Asiakas ei hyväksy sopimusmuutosta ja ilmoittaa siitä Axactor Finland Oy:lle, katsotaan tämä sopimuksen irtisanomiseksi. Irtisanomistapauksessa Axactor Finland Oy:n Asiakkaalle osoittamat laskut erääntyvät maksettavaksi erääntymisilmoituksen mukaisesti ja Axactor Finland Oy laskuttaa kaikki siihen asti laskuttamattomat maksut Asiakkaalta.

Mikäli Asiakas kuolee, määrätään edunvalvontaan, asetetaan velkajärjestelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai yrityssaneerauksen tai mikäli Asiakas on todettu ulosotossa varattomaksi, Axactor Finland Oy:llä on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin. Mikäli Asiakkaan maksusuoritus on myöhässä eräpäivästä yli 30 päivää, Axactor Finland Oy:llä on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin.

Mikäli Axactor Finland Oy:n ja Asiakkaan väliseen sopimukseen liittyy asiakasvarojen käsittelyä, Asiakas sitoutuu huolehtimaan mahdollisimman hyvin siitä, että Asiakkaan asiakkaiden maksujen maksaminen asiakasvaratilille päättyisi. Mikäli kuitenkin sopimuksen päättymisen jälkeen maksuja Axactor Finland Oy:n asiakasvaratilille saapuu, Axactor Finland Oy:llä on edelleen oikeus kuitata maksuista Asiakkaan mahdollisesti maksamattomia Axactor Finland Oy:n saatavia sekä veloittaa maksujen käsittelymaksuna 10 euroa kustakin saapuneesta maksusuorituksesta.

Asiakas sitoutuu toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot Axactor Finland Oy:lle, jotta se voi täyttää velvoitteensa, jotka pohjautuvat Lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi (28.6.2017/444).

Muuta

Axactor Finland Oy ei vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuvasta välillisestä vahingosta. Axactor Finland Oy:n toimeksiantokohtainen korvausvastuu rajoittuu Palvelusta perittäviin maksuihin, kuitenkin enintään 5.000 euroon. Axactor Finland Oy ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä (force majeure) eli tämän sopimuksen syntymisen jälkeen ilmenneestä seikasta, joka ei sopimusta tehtäessä ollut Axactor Finland Oy:n tiedossa, johon Axactor Finland Oy ei ole voinut eikä voi vaikuttaa ja joka estää tai kohtuuttomasti vaikeuttaa sopimuksen täyttämisen. Asiakkaan käyttämien Axactor Finland Oy:n sähköisten palvelujen osalta Axactor Finland Oy ei vastaa jostain muualta tulevasta Asiakkaaseen tai tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai jostain näihin rinnastettavasta tai muusta vastaavasta seikasta. Axactor Finland Oy ei myöskään vastaa minkään kolmansien osapuolten virheistä. Asiakas vapauttaa Axactor Finland Oy:n ja sen työntekijät mahdollisista seuraamuksista, joita Asiakkaan toimet ja toiminta internet-verkossa tai muuten mahdollisesti aiheuttavat.

Mikäli Asiakas toimii tämän sopimuskokonaisuuden vastaisesti tai on antanut vääriä tietoja Axactor Finland Oy:lle, Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheutuneet kulut Axactor Finland Oy:lle sekä Axactor Finland Oy:lle aiheutuneet välittömät ja välilliset vahingot, mutta aina kuitenkin vähintään 500 euroa.

Axactor Finland Oy:llä on oikeus siirtää tämä sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Axactor Finland Oy:n kulloinkin erikseen antamaa kirjallista lupaa.

Axactor Finland Oy:n ja Asiakkaan välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksiin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa.