Go to top

Takaisin ylös

Pikaperintäpalvelun toimitusehdot

Toimitusehdot 10.9.2020

Toimeksiantajan lähetettyä avointa saatavaansa koskevia asiakirjoja Axactor Finland Oy:lle, molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan näitä perintäpalvelun toimitusehtoja sekä Axactor Finland Oy:n yleisiä toimitusehtoja. Toimeksiantaja vakuuttaa, että on huolellisesti tutustunut näihin perintäpalvelun toimitusehtoihin sekä yleisiin toimitusehtoihin.

Asiakirjojen lähettäminen muodostaa tässä mainittujen ehtojen mukaisen sopimussuhteen Axactor Finland Oy:n ja Toimeksiantajan välille. Toimeksiantajaksi katsotaan se yritys, yhteisö tai yksityinen henkilö, joka on toimitettavien laskujen, pankkisiirtojen tai velkakirjojen (myöhemmin Saatava) maksun saaja (myöhemmin Toimeksiantaja). Velalliseksi katsotaan kustakin Saatavasta yritys, yhteisö tai yksityinen, jolle lasku, pankkisiirto tai velkakirja on osoitettu (myöhemmin Velallinen). Tässä mainitusta tapahtumasta käytetään myöhemmin nimitystä Toimeksianto.

Mikäli yhdellä kertaa toimitetaan useiden eri Toimeksiantajien Saatavia, katsotaan sopimussuhteen syntyneen kunkin Toimeksiantajan ja Axactor Finland Oy:n välille yksin. Mikäli toimitetaan useiden Velallisten maksamattomia Saatavia, katsotaan sopimussuhteen koskevan kaikkia näitä Velallisia ja Saatavia kutakin yksinään.

Toimeksiantaja vakuuttaa ja on tarkistanut, että Saatava on maksamatta ja että Saatava on erääntynyt ennen Toimeksiantoa. Toimeksiantaja vakuuttaa, että Saatava on aiheellinen ja että Saatava perustuu tosiasialliseen Toimeksiantajan ja Velallisen väliseen sopimukseen. Toimeksiantaja vakuuttaa, että saatava on riidaton eikä Saatavaa ole reklamoitu ennen Toimeksiantoa.

Toimeksiantaja sitoutuu ilman viivytystä ilmoittamaan Axactor Finland Oy:lle, mikäli saa Velalliselta maksusuorituksia Saatavalleen. Toimeksiantajan saamasta maksusuorituksesta tulee ilmoittaa Axactor Finland Oy:lle maksupäivä ja maksettu summa.

Perintäpalvelun hinnoittelu koostuu perintäkuluista sekä perintäprovisiosta. Axactor Finland Oy laskuttaa Toimeksiantajalta Velalliselta perittäväksi tarkoitetut perintäkulut laskulla, joka erääntyy maksettavaksi vain siinä tapauksessa ja siltä osin kuin Velalliselta saadaan maksusuorituksia Saatavaa perittäessä tai näissä toimitusehdoissa tai yleisissä toimitusehdoissa muuta mainitaan. Perintäprovisio lasketaan peritystä summasta. Perintäprovisio on 0% tavanomaisessa perinnässä ennen yleisten toimitusehtojen mukaista oikeudellista perintää tai tilannetta, jossa Saatavan perintä tulkitaan jälkiperinnäksi. Aina kun on mahdollista, perintäkulut lisätään Saatavaan ja peritään pääoman ja viivästyskoron perimisen yhteydessä Velalliselta. Palveluista perittävät hinnat sekä perintäprovision määrä eri tilanteissa löytyvät Axactor Finland Oy:n hinnastosta.

Axactor Finland Oy:llä on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja, kuten hinnoittelua ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muutokseen, viranomaispäätökseen, yrityksen kustannustason nousuun tai muuhun niihin rinnastettavaan syyhyn.

Axactor Finland Oy perii Saatavaa parhaaksi katsomallaan tavalla hyvän liiketoimintatavan ja perinnästä säädettyjen lakien mukaisesti. Axactor Finland Oy ei kuitenkaan takaa, että Saatava saadaan varmuudella perittyä. Toimeksiantajalla ei ole oikeutta siirtää Saatavan perintää takaisin itselleen tai kolmannelle osapuolelle ilman Axactor Finland Oy:n antamaa kirjallista suostumusta. Axactor Finland Oy:llä on oikeus laatia Velallisen kanssa maksusuunnitelmia tai maksujärjestelyjä. Toimeksiantaja ei saa itse eikä saa antaa toisen tehtäväksi suorittaa muita perintätoimia Saatavaan liittyen ilman Axactor Finland Oy:n kulloinkin erikseen antamaa kirjallista lupaa.

Mikäli Saatavan perintää koskeva Toimeksianto päättyy siten, että velallinen on maksanut Saatavan, mutta kaikkia perinnästä aiheutuneita kuluja ei ole kuitattu, Axactor Finland Oy perii kulunsa laskulla Toimeksiannon päättyessä Toimeksiantajalta.

Mikäli Toimeksiantaja ei valtuuta Axactor Finland Oy:tä edistämään Saatavan perintää oikeuteen tai ulosottoon, katsotaan tämä perinnän peruuttamiseksi ja perintäpalvelusopimuksen irtisanomiseksi.