Användarvillkor

Denna webbplats, inklusive dess innehåll, valet och arrangemanget av innehållet på varje enskild sida och samlingen av sidor, är och förblir Axactors exklusiva egendom. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du följande villkor.

Innehållet och tjänsterna som erbjuds på webbplatsen, liksom våra användarvillkor, uppdateras löpande och kan när som helst ändras utan ytterligare meddelande.

Information som finns på denna webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några garantier eller villkor, uttryckt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier av något slag, lämplighet för ett visst syfte, brott mot tillämplig lag eller tredje parts rättigheter. I den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag utesluts alla sådana underförstådda villkor och garantier uttryckligen.

Axactor kan tillhandahålla länkar till annat innehåll, till exempel webbplatser, webbapplikationer och nedladdningsbara applikationer. Om det inte uttryckligen anges är inte detta innehåll under Axactors kontroll. Axactor tar varken ansvar för eller ansvarar för sådant innehåll från tredje part. Att vi tillhandahåller en länk är endast för referens och innebär inte någon koppling till eller godkännande av det länkade innehållet eller den tredje part som kontrollerar det.

Vid åtkomst och användning av Mitt Axactor har du ansvar för att vidta alla åtgärder för att säkra att ingen annan får tillgång till ditt personliga konto, inklusive, men inte begränsat till, ditt användarnamn, lösenord och /eller andra säkerhetsanordningar som används för att komma åt portalen. Du skall gottgöra och hålla Axactor skadelöst för allt och alla, skador, ansvarskrav eller kostnader som uppstår på grund av obehörig åtkomst för att du inte uppfyllt kraven ovan.

Axactor tar inget ansvar för beslut som du fattar på grund av information på denna webbplats, eller ditt beroende av någon information som finns där.

Axactor och alla dess dotterbolag friskriver sig uttryckligen allt ansvar för direkta, indirekta, följd, speciella, väsentliga eller andra förluster som uppstår på grund av åtkomst eller användning av denna webbplats eller information som finns på den, inklusive hyperlänkade webbplatser.

Axactor är författare till material som publiceras på webbplatsen. Axactor och dess dotterbolag förbehåller sig alla äganderätter, upphovsrätt, varumärken och alla andra immaterialrättigheter till webbplatsen, med undantag för där det anges att sådana rättigheter innehas av tredje part.

Du har rätt att se, ladda ned och skriva ut material från webbplatsen för personligt, icke kommersiellt bruk. All annan kopiering, distribution, modifiering eller utnyttjande av material på webbplatsen, utan föregående skriftligt godkännande av Axactor är strängt förbjudet och kan leda till ersättningsanspråk.

Ifall några bestämmelser i dessa villkor visar sig av någon anledning vara olagliga, ogiltiga eller ogenomförbara, ska den eller de bestämmelserna upphöra, och de återstående bestämmelserna fortsatt vara giltiga och fullt verkställbara

Dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med finsk lag, utan hänsyn till principerna om lagkonflikter. Juridisk plats för eventuella tvister skall vara Helsingfors tingsrätt, Finland.