Forward Flow

Finance 002

NPL står för Non Performing Loans och är fordringar från banker och finansinstitut där krediten av olika anledningar är uppsagd. Forward Flow betyder att fordringarna överlåts löpande (ofta månadsvis) för att drivas vidare i ett inkassobolags regi. Genom att sälja, ökar kassaflödet och du behöver inte ha stora mängder bundet kapital.

Priset beror på fordringens ålder och kvalitet. Axactor kan köpa hela eller delar av dina skulder. Vi analyserar skulden och ger ett erbjudande om vad vi kan betala för den. Du får mervärde och kassaflöde och gäldenären får nya betalningsalternativ.

Axactor har en väl fungerande integrationsprocess av nya portföljer som säkerställer att portföljerna snabbt kommer i produktion. Så fort ärendena har överförts till Axactor påbörjar våra erfarna medarbetare bearbetningen.

Finance 009

Oikeudellinen perintä

Oikeudellinen perintä käynnistyy sillä, että saatavasta laaditaan haastehakemus velallisen kotipaikan käräjäoikeuteen. Haastehakemuksessa esitetään tarkat tiedot avoimesta velasta sekä erittelyt tiedot jo tehdyistä perintätoimista.

Mikäli velallinen ei suorita oikeusprosessista huolimatta avointa velkaa käräjäoikeuden määrittelemiin määräpäiviin mennessä, käräjäoikeus antaa velkomustuomion, josta syntyy velalliselle maksuhäiriömerkintä. Velkomustuomion jälkeen saatavan perintä voidaan siirtää ulosottoviranomaisten hoitoon. Ulosottoprosessi käynnistyy ulosottohakemuksella, johon liitetään myös käräjäoikeuden tuomio mukaan.

Ulosottohakemuksen käsittelyn jälkeen ulosottomies aloittaa perintätoimet asian osalta annetun tuomion mukaisesti. Tyypillisesti ensimmäisenä toimenpiteenä ulosottomies lähettää velalliselle ilmoituksen saatavan perinnästä ulosotossa sekä ohjeet vapaaehtoisen maksun suorittamiseksi tai vaihtoehtoisesti ohjeet mahdollisen maksuohjelman neuvottelua varten.

Mikäli vapaaehtoisen lähestymisen kautta ei saada ratkaisua aikaan, voi ulosottomies aloittaa pakottavat toimet saatavan perinnän osalta. Pakottavat toimet voivat tarkoittaa esimerkiksi palkan ulosmittausta.

Finance 020

Jälkiperintä

Vapaaehtoisen perinnän jälkeen voidaan siirtyä suoraan jälkiperintään, mikäli velallisen luottotietojen tarkistuksen yhteydessä on havaittu, että velallisella ei ole tällä hetkellä maksukykyä suorittaa saatavaa edes ulosottoviranomaisten toimien aikana. Jälkiperinnän aikana huolehditaan siitä, ettei velka pääse vanhenemaan ja samalla seurataan säännöllisesti velallisen maksukyvyn kehittymistä.

Jälkiperintään voidaan päätyä myös, jos ulosottoviranomainen toteaa velallisen varattomaksi. Tällöin ulosottoviranomainen antaa ulosoton esteestä varattomuustodistuksen. Ulosottoasian vireilläolo päättyy varattomuustodistuksen antamiseen, mikäli velalliselta ei löydetä ulosmitattavaa tuloa tai omaisuutta. Normaalisti varattomaksi toteamisen jälkeen ulosottovirasto ei tee varsinaisia aktiivisia perintätoimia kyseisen saatavan eteen. Ulosottoviranomainen ei siis tällöin etsi aktiivisesti omaisuutta velalliselta.

Perintää voidaan jatkaa jälkiperinnän muodossa myös ulosoton estävästä varattomuudesta huolimatta. Ulosottoasia voidaan siirtää velkojan pyynnöstä passiivirekisteriin varattomaksi toteamisen jälkeen. Passiivirekisterissä olevan saatavan hyväksi ei tehdä aktiivisia perintätoimia, mutta sille kertyy tilityksiä, mikäli velalliselta ulosmitataan esimerkiksi veronpalautuksia.

Fördelar för dig som kund

Hantverksinkasso

Även om tekniken hjälper till med automatisering och insikt, hanteras alla ärenden manuellt av mycket kompetenta medarbetare som är stolta över att göra så att en betalplan initieras.

Dedikerad kontaktperson

Du kommer alltid få god hjälp och råd genom att kontakta din dedikerade kundrådgivare direkt. Dina kunder möts av en kundtjänst som är tillmötesgående, vänliga och professionella.

Skräddarsytt

Våra flexibla lösningar säkerställer att vi kan anpassa och skräddarsy processer till ditt företag med egna lösningar för olika kundsegment.

Är du intresserad av våra tjänster? Hör av dig!

Heidi Piispanen

Country Manager

heidi.piispanen@axactor.com