Tietosuojaseloste (velallinen)

Tietosuojaseloste ja tietoa henkilötietojesi käsittelystä, jos meillä tai asiakkaallamme, jonka edustajana toimimme, on sinulta perittäviä saatavia.

1. Mikä on tietosuojaseloste?

1.1. Tietosuojaselosteessamme kerrotaan, kuka on vastuussa organisaatiossamme tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Siinä myös kuvaillaan, mitä henkilötietoja käsitellään, kun vastaanotamme sinua koskevia tietoja tai kun toimitat meille tietoja eri tilanteissa, kuinka henkilötietoja käsitellään, miksi niitä käsitellään ja mihin lailliseen sekä oikeutettuun perusteeseen käsittely perustuu. Lisäksi tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitkä kolmannet osapuolet saattavat käsitellä sinua koskevia henkilötietoja. Saat myös tietoa oikeuksistasi, jotka liittyvät suorittamaamme henkilötietojen käsittelyyn, ja siitä, kuinka toimia, kun haluat käyttää oikeuksiasi.

1.2. Käsittelemme vain niitä henkilötietojasi, jotka ovat välttämättömiä tässä tietosuojaselosteessa määritettyjen tarkoitusten kannalta. Meillä on toimintaperiaatteet, joissa on määritelty, kuinka säilytämme ja anonymisoimme henkilötietosi, jotta voidaan varmistaa käsittelyn asianmukaisuus. Jäljempänä on lisätietoa siitä, kuinka käsittely tapahtuu ja mitä tietoja käsitellään.

2. Keskeisiä käsitteitä

2.1. Seuraavassa on selitetty muutamia tärkeitä käsitteitä, jotka on hyödyllistä tuntea, jotta ymmärrät tietosuojaselosteen:

a. ”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka liittyvät luonnolliseen henkilöön, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti näiden tietojen avulla; näitä ovat esimerkiksi nimi, tunnistenumero, kuten henkilötunnus, paikkatiedot, nauhoitettu puhelu, verkkotunniste, kuten IP-osoite, sekä yksi tai useampia tekijöitä, jotka koskevat nimenomaisesti tämän luonnollisen henkilön henkilöllisyyttä.

b. ”Käsittelyllä” tarkoitetaan henkilötietoja koskevaa toimenpidettä tai toimenpiteiden yhdistelmää, joita ovat esimerkiksi keruu, rekisteröinti, organisointi, jäsentely, säilytys, käsittely tai muokkaus, tuottaminen, lukeminen, käyttö, luovutus tietojen siirtämisen avulla, levitys tai muu toimittaminen, säätäminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai hävittäminen.

c. ”Rekisterinpitäjä” on taho, joka joko yksin tai yhdessä toisen tahon kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot ja joka vastaa sen varmistamisesta, että käsittely tapahtuu sovellettavien tietosuoja-asetusten mukaisesti.

d. ”Tietosuoja-asetukset”: Yleisellä tietosuoja-asetuksella tarkoitetaan luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, joka on eurooppalainen tietosuoja-asetus, joka tuli 25. huhtikuuta 2018 suoraan sovellettavaksi kaikissa jäsenvaltioissa sekä kaikissa maissa, joissa käsitellään jollain tavoin EU:ssa/ETA:ssa olevalle luonnolliselle henkilölle kuuluvia henkilötietoja. Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojelu. Edellä mainitun asetuksen lisäksi Suomessa on pantu täytäntöön täydentävää lainsäädäntöä Tietosuojalaki (1050/2018). Kun tässä tietosuojaselosteessa viitataan ”tietosuoja-asetuksiin”, tarkoitetaan molempia edellä mainittuja säädöksiä.

3. Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä ja takaatteko sen, että henkilötietoja käsitellään tietoturvallisella tavalla?

3.1. Axactor Finland Oy (y-tunnus 1606758-4), on henkilötietojesi käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä tapauksissa, joissa suoritamme saatavien perintätoimeksiantoja, eli osana liiketoimintaamme, kun velkoja, jolla on sinulta saatavia, on antanut meille toimeksiannon, ja kun suoritamme perintätoimia itse omistamiemme saatavien osalta. Tässä tekstissä ilmaisulla ”me” viitataan Axactor Finland Oy:öön ja ilmaisulla ”sinä” viitataan velalliseen eli tahoon, johon saatavien perintää koskeva toimeksianto kohdistuu.

3.2. Me olemme velvollisia suorittamaan asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi ja osoittamiseksi, että käsittelytoimemme tehdään tietosuoja-asetusten mukaisesti. Olemme suorittaneet monia asianmukaisia toimenpiteitä sen takaamiseksi, että luvattomien tahojen pääsy henkilötietoihisi estetään.

4. Lähteet, joista keräämme henkilötietojasi

4.1. Tapauksissa, joissa suoritamme saatavien perintätoimeksiantoja, tiedot saadaan velkojana olevalta asiakkaaltamme eli taholta, joka omistaa saatavan, joihin perintätoimeksianto liittyy. Tapauksissa, joissa olemme ottaneet saatavan haltuumme ja meistä on tullut uusi velkoja, tiedot saadaan aiemmalta velkojalta, jolla on sinua koskeva vaade, tai perintäyritykseltä, joka suoritti perintätoimeksiantoa aiemman velkojan puolesta haltuun ottamamme saatavan osalta. Lisäksi henkilötietojasi voidaan saada, kun olet meihin yhteydessä, tai miltä tahansa taholta, joka edustaa sinua kyseessä olevassa tapauksessa, luottorekisterin pitäjältä tai käsittelypalveluista sekä tuomioistuimilta ja valtion virastoilta.

5. Miksi käsittelemme henkilötietojasi

5.1. Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme suorittaa toimeksiantomme ja yleisesti ottaen harjoittaa liiketoimintaamme tehokkaasti. Käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja, jotta voimme hallinnoida ja tehdä päätöksiä sinua koskevissa perintä- ja/tai seurantatapauksissa ja periä saatavat, jotka olet velkaa meille tai asiakkaallemme, sekä harjoittaa liiketoimintaamme yleisesti. Lisäksi käsittelemme joitain henkilötietojasi voidaksemme arvioida saatavan, jos harkitsemme sen ostamista. Edellä olevassa kuvauksessa esitetään näin aikomus ja tarkoitus, joiden vuoksi käsittelemme henkilötietojasi.

6. Mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme

6.1. Sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat muun muassa henkilöllisyyttäsi koskevat tiedot, yhteystietosi, taloudellista tilannettasi ja maksuhistoriaasi koskevat tiedot sekä tiedot suoritetuista perintätoimenpiteistä ja näiden toimenpiteiden tuloksista. Seuraavassa on hieman yksityiskohtaisempi kuvaus siitä, mitä henkilötietojasi me käsittelemme.

a. Nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Käsittelemme henkilötietoja, joita ovat esimerkiksi nimesi, henkilötunnuksesi/koordinointinumerosi, erilaiset asiakas- ja tilausnumerot, jotka liittyvät yksittäisiin perintä- ja seurantatoimeksiantoihin, yhteystietosi, kuten osoite, puhelinnumero, mahdollinen puhelunauhoite (johon joka kerta kysytään erikseen lupa sinulta), sähköpostiosoitteet sekä työpaikkasi osoite ja työpaikkaasi koskevat tiedot. Viimeksi mainittuja käsitellään vain, kun tämä on välttämätöntä.

b. Saatavaa ja maksuja koskevat tiedot. Käsittelemme henkilötietoja, jotka liittyvät hallinnoimiimme perintä- ja seurantatoimeksiantoihin, jotka koskevat sinua tai liittyvät muulla tavoin saatavaan ja jotka ovat tarpeen toimeksiannon suorittamiseksi. Tavallisesti kyseessä ovat tiedot perittävästä laskusta tai saatavasta sekä tieto siitä, mihin saatava perustuu ja kuinka ja mitä kautta maksu on suoritettu (kuten IP-osoitetta koskevat tiedot verkkotilausten yhteydessä). Lisäksi käsittelemme eriteltyjä tietoja sekä veloituksista että luotoista (esim. palautukset) ja tietoja mahdollisista arvopapereista ja maksuista.

c. Taloudellista tilannetta jne. koskevat tiedot. Käsittelemme henkilötietoja, jotka koskevat taloudellista tilannettasi ja muita olosuhteita, jotka ovat merkityksellisiä, kun arvioidaan maksukykyäsi ja kykyäsi täyttää muut sitoumukset sekä tarvittaessa mahdollisuutta takavarikoida arvopapereita ja muita vastaavia. Jos katsomme tämän tarpeelliseksi, jotta voimme tehdä päätöksen perintä- tai seurantatapauksesi hallinnoimisesta tai saatavan arvottamisesta, käsittelemme tietoja verotettavista tuloista, veloista, takavarikoista, työnantajasta ja omaisuudesta, joka voidaan takavarikoida, sekä muita tietoja, jotka on saatu Suomen valvontaviranomaisen ja muiden valtion virastojen rekistereistä. Jos tämä on merkityksellistä maksukykysi laskemisen kannalta, voidaan myös käsitellä tietoja siviilisäädystä ja perhetilanteesta.

Tapauksissa, joissa olet hakenut tai sinulle on myönnetty velan uudelleenjärjestely, käsittelemme myös velan uudelleenjärjestelypäätökseen liittyviä tietoja ja maksusuunnitelmaasi ja maksujasi koskevia tietoja.

d. Rikostapauksissa annettuja tuomioita koskevat tiedot. Rikostapauksissa annettuja tuomioita koskevia tietoja käsitellään vain, kun niiden käsittely on välttämätöntä oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi yksittäistapauksessa. Perintäliiketoimintamme yhteydessä tämä tarkoittaa tapausta, jossa toimeksiantonamme on rikokseen liittyvien vahingonkorvausten perintä tai jossa meidän on voitava arvioida petokseen liittyvä maksuvelvoite, jonka osalta meillä tai asiakkaallamme on vaade.

e. Tiedot, jotka meidän on käsiteltävä lain nojalla. Lisäksi saatamme käsitellä muunlaisia henkilötietoja lakisääteisten velvoitteiden, kuten kirjanpitovelvoitteiden, täyttämiseksi, sekä tapauksissa, jotka koskevat lain nojalla edellytettäviä henkilötietoja.

f. Muut tiedot. Jos toimitat itse meille tietoja, jotka eivät kuulu mihinkään edellä kuvailluista tietotyypeistä, käsittelemme myös näitä tietoja, mikäli katsomme sen tarpeelliseksi ja asianmukaiseksi perintä- tai seurantatoimeksiantomme suorittamisen kannalta.

6.2. Tietosuoja-asetusten mukaisesti terveyttäsi koskevat henkilötiedot ovat henkilötietojen erityisryhmä, johon kuuluvia tietoja on käsiteltävä huolellisemmin kuin muita henkilötietoja. Käsittelemme tällaisia tietoja perintää koskevien liiketoimiemme yhteydessä, kun käsittely on välttämätöntä oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, esimerkiksi hoitokuluihin liittyvien vaateiden yhteydessä tai tapauksissa, joissa terveystiedot ovat muuten merkittäviä yksittäisen perintätapauksen kannalta.

Lisäksi käsittelemme terveyttäsi koskevia tietoja esimerkiksi, jos et kykene maksamaan sairauden tai toimintarajoitteen vuoksi, mikäli toimitat tiedot meille itse ja annat suostumuksesi niiden käsittelyyn.

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

7.1. Tietosuoja-asetusten mukaisesti saamme käsitellä henkilötietojasi vain siinä määrin, kuin meillä on perusteet käsittelytoimille. Suorittamamme henkilötietojen käsittely perustuu johonkin seuraavista seikoista:

a. Sopimus. Jos ostamme saatavan aiemmalta velkojalta, voimme käsitellä henkilötietojasi, jotta voimme täyttää sopimuksen, jonka sinä ja aiempi velkoja olette tehneet ja jonka olemme ottaneet haltuumme.

b. Oikeutettu etu. Kun käsittelemme tietoja saatavasta, jonka ostamista harkitsemme, tietoja käsitellään tilanteen arvioimiseksi mainitun perusteen nojalla. Tällöin olemme todenneet, että meidän etumme, jonka mukaan meidän on arvioitava saatava, on etusijalla sinun etuusi nähden, jonka mukaan tietoja ei käsiteltäisi. Jos ostamme saatavan, tämän jälkeen tietoja käsitellään perintätarkoituksia varten ja jotta voimme täyttää sopimuksen, jossa sinä olet osapuolena ja jonka olemme ottaneet haltuumme. Lisäksi henkilötietojasi voidaan käsitellä näiden perusteiden nojalla, jotta voimme puolustaa itseämme mahdolliselta oikeusvaateelta, jonka olet esittänyt meitä vastaan.

c. Lakisääteinen velvoite. Henkilötietojasi voidaan myös käsitellä lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi, esimerkiksi kirjanpitovelvoitteidemme täyttämiseksi tai jotta voimme toimia rahanpesun estämiseksi asetettujen lakien ja määräysten mukaisesti ja jotta voimme toimittaa tietoja valvontaviranomaisille.

d. Suostumus. Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi (esim. terveystietosi), jotka toimitat meille vapaaehtoisesti, vaikka ne eivät olisikaan tarpeen oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Voimme käsitellä näitä tietoja, jos annat suostumuksesi niiden käsittelyyn.

7.2. Kuten edellä on todettu, käsittelemme joitain henkilötietojasi etujen tasapainottamisen perusteella, joka toimii käsittelytoimien oikeusperustana. Etujen tasapainottaminen tarkoittaa, että teemme arvioinnin, jossa toteamme, että meidän oikeutettu etumme suorittaa käsittelytoimet on etusijalla sinun oikeutettuun etuusi nähden, jonka mukaan emme käsittelisi henkilötietojasi. Oikeutetun edun perusteet on kuvailtu edellä. Jos haluat lisätietoa siitä, kuinka teemme tämän arvioinnin, voit ottaa meihin yhteyttä. Yhteystietomme ovat kohdassa ”Ota yhteyttä”.

8. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

8.1. Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen perintätoimia varten ja perintä- tai seurantatoimeksiannon suorittamiseksi. Käynnissä olevien ja loppuun saatettujen perintätoimeksiantojen osalta noudatamme Suomen tietosuojaa ja rahanpesua valvovien viranomaisten ohjeita, joiden mukaan tietoja on säilytettävä koko sen ajan, kun perintätapaus on käynnissä, ja vähintään kuuden kuukauden ajan toimeksiannon loppuun saattamisen jälkeen mahdollisen tarkastuksen suorittamista varten.

8.2. Perintätapauksiin liittyvät tiedot pseudonymisoidaan 3 kuukauden kuluessa ja poistetaan tai anonymisoidaan 6 vuoden kuluessa siitä, kun tapaus tai toimeksianto on käsitelty loppuun saakka.

8.3. Kun käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme arvioida saatavan, jonka ostamista harkitsemme, tietoja käsitellään sen ajan, kun arviointi on käynnissä ja kunnes olemme päättäneet, ostammeko saatavan.

8.4. Erityisryhmään kuuluvia terveyttäsi koskevia henkilötietoja, jotka olet toimittanut meille vapaaehtoisesti ja joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksesi, käsitellään niin kauan kuin tietoja tarvitaan niiden tarkoitusta varten, mutta ei koskaan sen jälkeen, kun olet peruuttanut suostumuksesi tai tietoja ei enää tarvita oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tietoja ei missään tapauksessa säilytetä yli 36 kuukauden ajan sen jälkeen, kun tapaus tai perintätoimeksianto on saatettu loppuun.

8.5. Tässä tietosuojaselosteessa kuvaillut rajoitukset eivät koske anonymisoitujen tietojen, eli tietojen, joita ei voida suoraan tai epäsuorasti liittää luonnolliseen henkilöön, käsittelyä.

9. Kenelle tietojasi voidaan luovuttaa?

9.1. Jos luovutamme henkilötietojasi, niitä käsitellään pääasiassa sisäisesti Axactorin ja samaan konserniin kuuluvien yritysten sisällä. Tietoja voidaan kuitenkin myös luovuttaa asiakkaillemme ja merkityksellisin osin toimittajillemme, kuten luottotietoyrityksille, ulkomaisille perintäyhtiöille, ilmoituksen antajille, posti- ja painopalveluyrityksille sekä muille tahoille, jotka osallistuvat palveluidemme toimittamiseen, ja meitä edustaville asianajajille, valtion virastoille (esimerkiksi Tietosuojavaltuutetun toimistolle, kun tämä on tarpeen vaateen laatimiseksi tai esittämiseksi sekä poliisin ilmoituksista vastaaville tahoille, kun sinulle on annettava ilmoitus) sekä tuomioistuimille.

9.2. Jos käytämme toimittajaa, joka käsittelee henkilötietojasi meidän puolestamme, eli henkilötietojen käsittelijää, varmistamme, että olemme tehneet toimittajan kanssa niin kutsutun tietosuojasopimuksen, jotta voimme taata, että henkilötietojasi käsitellään oikein ja turvallisesti. Jos haluat lisätietoa siitä, mitä henkilötietojen käsittelijöitä käytämme, ota meihin yhteyttä.

10. Missä henkilötietojasi säilytetään?

10.1. Koska olemme osa Axactor Group -konsernia, saatamme siirtää henkilötietojasi toiseen maahan. Henkilötietojasi säilytetään pääasiassa tietoteknisessä infrastruktuurissa, joka sijaitsee toimitiloissamme tai jonka tarjoaa jokin käsittelijöistämme. Tapauksissa, joissa henkilökohtaisia tietojasi siirretään toiseen maahan, varmistamme, että käytössä on asianmukaiset suojatoimet, jotta tietosuoja-asetusten vaatimukset täyttyvät.

10.2. Pääsääntöisesti henkilötietoja käsitellään ja säilytetään EU:n/ETA:n alueella. Henkilötietojasi voidaan kuitenkin siirtää EU:n/ETA:n ulkopuolelle, jos muutat ulkomaille ja meidän on käytettävä EU:n/ETA:n ulkopuolelle sijoittautuneen ulkomaisen perintäyrityksen palveluita periäksemme saatavan, jonka olet velkaa meille tai asiakkaallemme. Lisäksi käytämme toimittajina kolmansia osapuolia, joilla voi olla pääsy tietoihisi ja jotka ovat sijoittautuneet EU:n/ETA:n ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin. Emme koskaan siirrä henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelle ilman, että takaamme niiden tietoturvan ja suojan. Varmistamme näin ollen, että kaikki vastaanottajat ovat allekirjoittaneet EU:n standardilausekkeet, jotta siirto on oikeutettu ja voidaan varmistaa, että kyseessä olevaa maa takaa tietosuoja-asetusten mukaisen tyydyttävän tietosuojan. Voimme myös siirtää henkilötietojasi, jos tätä edellytetään lain nojalla.

11. Kohdistuuko sinuun profilointia tai automatisoituja päätöksiä?

11.1. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jota käytetään luonnollisen henkilön tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointiin erityisesti, jotta voidaan analysoida tai ennustaa esimerkiksi kyseisen henkilön taloudellinen tilanne, henkilökohtaisia mieltymyksiä, kiinnostuksen kohteita ja sijainti.

11.2. Yrityksemme ei käytä automaattista päätöksentekoa, jolla on oikeudellisia seuraamuksia tai joka vaikuttaa sinuun merkittävällä tavalla. Perintätoimissamme käytetään automatisoituja prosesseja, joissa on profilointiin liittyviä elementtejä. Nämä prosessit eivät kuitenkaan muuta oikeudellista asemaasi, vaan niitä käytetään sen arviointiin, olisiko käytettävä vähemmän tunkeilevaa perintäkeinoa. Prosessimme ovat välttämättömiä, jotta voimme suorittaa toimeksiantomme ja yleisesti ottaen harjoittaa liiketoimintaamme tehokkaasti. Tämä tarkoittaa, että sinuun ei kohdistu tietosuoja-asetuksissa kuvailtua profilointia tai automatisoitua päätöksentekoa.

12. Oikeutesi

12.1. Sinulla on tiettyjä henkilötietojesi käsittelyä koskevia oikeuksia, jotka on kuvailtu tarkemmin jäljempänä. Jos haluat käyttää oikeuksiasi tai sinulla on kysymyksiä oikeuksistasi, voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa ”Ota yhteyttä” annetuin tavoin.

a. Pääsy. Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi, ja jos kyllä, sinulla on myös oikeus saada tieto siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, sekä saada kopio henkilötiedoistasi. Tarkemmin sanottuna tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus saada tieto siitä, miksi käsittelemme henkilötietojasi ja kuinka suoritamme mahdollisen etujen tasapainottamisen henkilötietojesi käsittelemistä varten, mihin ryhmiin kuuluvia henkilötietojasi käsittelemme, minkä tahojen kanssa jaamme henkilötietojasi, kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi ja millä perustein arvioimme säilytysajan, mitä oikeuksia sinulla on, miltä tahoilta olemme saaneet henkilötietosi (jos emme saaneet niitä sinulta) ja sisältyykö henkilötietojesi käsittelyyn automatisoitua päätöksentekoa tai niin kutsuttua profilointia sekä onko henkilötietojasi siirretty Euroopan talousalueen ulkopuoliseen maahan ja kuinka takaamme tällaisessa tapauksessa henkilötietojesi tyydyttävän tietoturvan. Jos lähetämme sinulle muita kopioita kuin ne, jotka sinulla on oikeus saada veloituksetta, perimme sinulta hallinnollisen maksun, joka vastaa lisäkopioiden lähettämisestä aiheutuvia kustannuksia.

b. Oikaiseminen. Sinulla on oikeus vaatia kaikkien sinuun liittyvien virheellisten henkilötietojen oikaisemista sekä puutteellisten henkilötietojen täydentämistä.

c. Poistaminen (oikeus tulla unohdetuksi). Joissain olosuhteissa sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietosi poistetaan. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi tilanne, jossa henkilötietojasi ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin tai niitä käsiteltiin, tai jossa peruutat suostumuksesi, johon käsitteleminen perustui, eikä käsittelytoimille ole muuta oikeusperustaa.

d. Rajoittaminen. Joissain tapauksissa sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan (jäädytetään). Rajoittaminen tarkoittaa, että tiedot merkitään ja niitä käytetään vain tiettyihin rajattuihin tarkoituksiin. Jos esimerkiksi uskot, että käsittelemämme henkilötiedot eivät ole oikein, ja pyydät niiden oikaisemista, voit pyytää myös, että kyseisten tietojen käsittelyä rajoitetaan, kunnes olemme tutkineet tietojen oikeellisuuden. Samoin toimitaan, jos tarvitset tietoja oikeusvaateidesi laatimista, esittämistä tai puolustamista varten. Tässä tapauksessa voit esimerkiksi pyytää rajoittamista siten, että henkilötietoja ei poisteta.

e. Vastalause. Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä, joka suoritetaan julkisen edun tai oikeutetun edun (etujen tasapainottaminen) mukaisen toimeksiannon perusteella. Tietyissä tapauksissa sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta vastustaa käsittelyä etujen tasapainottamisen perusteella (esimerkiksi koska meidän täytyy säilyttää henkilötietojasi). Tällainen tapaus on kyseessä, jos voimme esittää sitovat, oikeutetut syyt, jotka ovat etusijalla sinun etuihisi, oikeuksiisi ja vapauksiisi nähden, tai jos käsittely tehdään oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos esität vastalauseen, vertaamme sitä niihin syihin, joiden nojalla jatkaisimme henkilötietojesi käsittelyä.

f. Tietojen siirtäminen. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi, jotka olet toimittanut meille käsiteltäviksi suostumuksen tai sopimuksen perusteella, jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneluettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää näiden tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

g. Oikeus peruuttaa suostumus. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa sellaisten henkilötietojen osalta, jotka olet toimittanut vapaaehtoisesti (esim. terveyttäsi koskevat tiedot) ja joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksesi. Tietoja ei enää käsitellä, mikäli tämä ei ole välttämätöntä oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi varten tai mikäli tietoja ei tarvitse säilyttää laillisen velvoitteen vuoksi. Tällaisissa tapauksissa tietoja käsitellään vain kyseisiä tarkoituksia varten sen jälkeen, kun olet peruuttanut suostumuksesi.

h. Valitusten jättäminen. Sinulla on myös oikeus valittaa henkilötietojesi käsittelystä. Katso tarkemmat tiedot kohdasta ”Valitusoikeus”.

13. Valitusoikeus

13.1. Axactor Finland Oy (y-tunnus 1606758-4) ottaa yksityisyytesi vakavasti. Pidämme tarkasti huolta siitä, että henkilötietojasi käsitellään aina oikein ja tietoturvallisesti. Jos sinulla on kysyttävää siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, ota yhteyttä meihin.

13.2. Jos uskot, että käsittelemme henkilötietojasi virheellisesti, sinulla on oikeus valittaa Tietosuojavaltuutetun toimistolle, joka toimii Suomen valvontaviranomaisena. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa https://tietosuoja.fi/.

14. Ota yhteyttä

14.1. Jos haluat käyttää edellä kuvailtuja oikeuksiasi tai jos sinulla on muita kysymyksiä siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, voit ottaa yhteyttä meihin Axactor Finland Oy (y-tunnus 1606758-4) jollain seuraavista tavoista:

a. Postiosoite. Axactor Finland Oy, Porkkalankatu 20 aA, 00180 Helsinki.

b. Puhelin. Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun puhelimitse numerossa +358 14 362 3300.

c. Sähköposti. Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa palvelu@axactor.fi.

d. Tietosuojavastaavana toimii Perti Anttila petri.anttila@axactor.com.

e. Muistathan, että sähköpostiin saattaa kohdistua luvatonta salakuuntelua, luvattomia lisäyksiä ja muutoksia, tietokoneviruksia tai muunlaista muuntelua. Ennen kuin lähetät meille luottamuksellisia tietoja, sinun tulisi harkita huolellisesti riskejä, jotka liittyvät arkaluontoisten tietojen lähettämiseen sähköpostitse.

15. Muutokset tietosuojaselosteeseen

15.1. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti. Tämän vuoksi meidän saattaa olla tarpeen päivittää tietosuojaselostettamme ajoittain. Muutokset tietosuojaselosteeseen asetetaan saataville verkkosivuillemme osoitteessa www.axactor.com/fi.

Axactor on hyväksynyt tämän tietosuojaselosteen 15.10.2020.