Go to top

Tillbaka till toppen

Integritetspolicy

Integritetspolicy och information om behandling av dina personuppgifter för det fall du är en potentiell, befintlig eller tidigare kund, samarbetspartner eller leverantör, representerar en myndighet, är arbetssökande eller är någon annan som interagerar med oss.

1. Vad är en integritetspolicy?

1.1 I vår integritetspolicy förklarar vi vem som ansvarar för den personuppgiftsbehandling som sker hos oss. Vi beskriver också vilka personuppgifter om dig som behandlas när vi får uppgifter om dig eller när du i olika situationer lämnar uppgifter till oss, hur vi behandlar personuppgifterna, varför vi gör det och med vilket lagstöd som vi motiverar behandlingen. Vi berättar också vilka utomstående parter som kan komma att hantera personuppgifter om dig. Du får dessutom information om dina rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter och om hur du kan gå tillväga för att utöva dina rättigheter.

1.2 Vi kommer bara att behandla de personuppgifter om dig som är nödvändiga för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi har rutiner för hur vi lagrar och avidentifierar personuppgifter i syfte att löpande se till att dina personuppgifter alltid ska vara riktiga och relevanta. Mer om hur behandlingen går till och vilka uppgifter som behandlas kan du läsa om nedan.

2. Viktiga begrepp

2.1 Här förklaras några viktiga begrepp som kan vara bra att kunna för att förstå vår integritetspolicy:

a. ”Personuppgifter” betyder alla uppgifter som avser en fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras med hjälp av uppgiften; exempelvis ett namn, ett identifikationsnummer såsom t.ex. personnummer, en lokaliseringsuppgift, onlineidentifikatorer såsom t ex en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens identitet.

b. ”Behandling” betyder en åtgärd eller kombination av åtgärder som vidtas med personuppgifter; exempelvis insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

c. ”Personuppgiftsansvarig” är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna samt ansvarar för behandlingen sker i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser.

d. ”Dataskyddsbestämmelserna” GDPR står för General Data Protection Regulation (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG) och är en europeisk dataskyddsförordning vilken blev direkt tillämplig 25 maj 2018 för samtliga medlemsländer, men även för de länder som på något sätt behandlar personuppgifter tillhörande en fysisk person i EU/ES. GDPR har till syfte att skydda fysiska personers personuppgifter. I tillägg till den nämnda förordningen har Sverige även stiftat kompletterande lagstiftning (Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). När vi nämner ”dataskyddsbestämmelserna” i denna integritetspolicy refererar vi till båda de ovan nämnda bestämmelserna.

3. Vem ansvarar för behandlingen och säkerställer ni att personuppgifterna hanteras säkert?

3.1 Axactor Sweden AB med organisationsnummer 556717-2597 är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall, i kommunikationen och i relationen till dig som är någon av följande datasubjekt:

a. Representant för en potentiell, befintlig eller tidigare kund, samarbetspartner eller leverantör;

b. Representant för en myndighet;

c. Arbetssökande; eller

d. Någon annan, så som t.ex. besökare på vår webbsida, agerar ombud för en gäldenär eller är nära anhörig till en anställd hos oss.

I den här texten kallas Axactor Sweden AB ”vi” och du är något av datssubjekten som beskrivs ovan, ”du”.

3.2 Vi är skyldiga att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att vår behandling sker i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Vi har genomfört flera lämpliga åtgärder för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till dina personuppgifter.

4. Varifrån vi samlar in dina personuppgifter

4.1 Om du representerar en potentiell, befintlig eller tidigare kund, samarbetspartner eller leverantör

Främst får vi tillgång till dina personuppgifter direkt från dig eller från det företag eller den organisation du representerar. Antingen om du är i kontakt med oss för din företags eller din organisations räkning eller om du av din arbetsgivare anges som representant för det företag eller den organisation du företräder. Vi får även tillgång till dina personuppgifter från bolag som ingår i Axactor-koncernen. Om vi tror att du representerar en potentiell kund kan vi även inhämta dina personuppgifter från internet, publika register och sociala medier. Om du skulle interagera med oss via vår hemsida kan personuppgifter komma att inhämtas därifrån.

4.2 Om du representerar en myndighet

Om du representerar en myndighet får vi främst tillgång till dina personuppgifter på grund av att du själv tar kontakt med oss som en del av ditt utövande i din tjänst. Vi kan också ta del av dina personuppgifter på grund av att dessa framgår av den webbplats tillhörande den myndighet du representerar alternativt att du svarar i ett ärende som vi har hos den myndighet du representerar. Vi kan också ta del av dina personuppgifter som någon lämnar till oss på grund av att denne varit i kontakt med dig i ett ärende som rör denne, vilket vi är involverade i.

4.3 Om du är arbetssökande

Vi får främst tillgång till dina personuppgifter på grund av att du söker en tjänst hos oss via en person som jobbar hos oss, en allmän e-postadress till oss, eller via en rekryteringsbyrå. Notera att vi inte alltid är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter om det är så att vi får tillgång till dina personuppgifter när vi har anlitat en rekryteringsbyrå att tillsätta en tjänst som vi har utlyst varför rekryteringsbyrån i detta fall är personuppgiftsansvarigt. Vi kan även komma att ta del av dina personuppgifter via leverantörer till oss som tillhandahåller person- och kompetenstesttjänster eller från en referens du angivit. I övrigt kan vi ta del av dina personuppgifter från sociala medier så som t.ex. Linkedin, Facebook, Google+ eller Instagram om vi tror att du skulle vara aktuell för en tjänst som vi har utlyst.

4.4 Om du är någon annan, så som besökare till vår webbplats eller nära anhörig till en anställd hos oss

Vi använder s.k. cookies. En cookie är en liten textfil som skickas till din browser och som även placeras i din dator, surfplatta eller mobiltelefon när du besöker en webbplats. Den kan användas för att komma ihåg information om ditt besök på webbplatsen och används t.ex. för att spåra ditt beteende på webbplatsen. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår Cookies Policy här. Om du är anhörig till någon anställd hos oss har vi samlat in dina personuppgifter från den personen eller om du t.ex. är ett ombud till en gäldenär eller på något annat sätt har en relation till oss behandlar vi dina personuppgifter på grund av att du själv lämnat dem till oss.

5. Vilka personuppgifter vi behandlar, anledningarna till behandlingen samt rättslig grund

5.1 Om du representerar en potentiell kund, samarbetspartner eller leverantör

5.1.1.Syfte och ändamål

a. Skapa ny kund-, samarbets- eller leverantörsrelation. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta och kommunicera med dig som representerar en potentiell kund, samarbetspartner eller leverantör till Axactor, t.ex. vid diskussion om ett potentiellt samarbete eller när vi besvarar frågor du ställt till oss. Vi kan även komma att skicka nyheter, information och annan marknadsföring till dig i syfte att marknadsföra Axactor mot ditt företag eller din organisation då vi tror att skulle kunna vara intresserad av att ta del av det.

5.1.2. Personuppgifter

a. Skapa ny kund-, samarbets- eller leverantörsrelation. De personuppgifter vi behandlar för angivet ändamål är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din företags- eller organisationstillhörighet, titel samt information som du lämnar vid kommunikation med oss. Vi kan även komma att behandla personuppgifter så som personnummer/samordningsnummer och liknande identifikation som framgår av t.ex. ett pass eller annan id-handling, för att kunna fullfölja våra skyldigheter kopplade till t.ex. penningtvättslagstiftningen. Vi kan även behandla personuppgifter så som t.ex. foto på dig för det fall du har besökt våra lokaler, detta på grund av säkerhetsskäl för våra anställda.

​​​​​​​5.1.3 Rättslig grund

a. Skapa ny kund-, samarbets- eller leverantörsrelation. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för angivet ändamål är Axactors berättigade intresse av att kontakta och kommunicera med- samt marknadsföra oss mot dig som representerar en potentiell kund, samarbetspartner eller leverantör som vi bedömer kan vara intresserad av att inleda en kund-, samarbets- eller leverantörsrelation och för det fall du besöker våra lokaler hanteras personuppgifter som foto på dig på grund av säkerhetsskäl (intresseavvägning). Det kan också vara att behandlingen är nödvändig för att vi skall kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, så som t.ex. gentemot penningtvättslagstiftningen. Vi kan även be om ditt samtycke för att få skicka marknadsföring under en längre tid än som annars hade varit möjligt. Se mer om detta under rubriken ”Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?”.

​​​​​​​5.2 Om du representerar en befintlig eller tidigare kund, samarbetspartner eller leverantör

5.2.1. Syfte och ändamål

a. Förhandla, ingå och hantera kund-, samarbets- eller leverantörsförhållandet. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt för att förhandla, ingå och hantera kund-, samarbets- eller leverantörsförhållandet med det företag eller den organisation som du representerar, inklusive att kommunicera med dig eller ditt företag eller din organisation.

b. Skicka marknadsföring. För att skicka nyheter, information och annan marknadsföring till dig då vi tror att du är eller skulle kunna vara intresserad av at ta del av det.

c. Hantering av eventuella reklamationer eller rättsliga anspråk. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera eventuella reklamationer och rättsliga anspråk där ditt företag eller din organisation är involverat.

d. Återuppta tidigare kund-, samarbets- eller leverantörsförhållandet. Om du representerar ett företag eller en organisation som tidigare varit kund, samarbetspartner eller leverantör hos Axactor kan vi komma att kommunicera med dig för att återuppta en tidigare relation. ​​​​​​​

5.2.2.Personuppgifter

a. Förhandla, ingå och hantera kund-, samarbets- eller leverantörsförhållandet. De personuppgifter vi behandlar för angivet ändamål är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din företags- eller organisationstillhörighet, titel och de personuppgifter som framkommer vid kommunikation med dig. För att hantera samarbetet och för att följa bokföringslagen behandlar vi också dina personuppgifter som framgår av fakturan om du är angiven som referens på en faktura. Vi kan även komma att behandla personuppgifter så som personnummer/samordningsnummer och liknande identifikation som framgår av t.ex. ett pass eller annan id-handling, för att kunna fullfölja våra skyldigheter kopplade till t.ex. penningtvättslagstiftningen. Vi kan även behandla personuppgifter så som t.ex. foto på dig för det fall du har besökt våra lokaler, detta på grund av säkerhetsskäl för våra anställda.

b. Skicka marknadsföring. De personuppgifter vi behandlar för angivet ändamål är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din företags- eller organisationstillhörighet och titel.

c. Hantering av eventuella reklamationer eller rättsliga anspråk. De personuppgifter vi behandlar för angivet ändamål är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din företags- eller organisationstillhörighet och titel samt information om ditt företags eller organisations reklamation eller rättsliga anspråk.

d. Återuppta tidigare kund-, samarbets- eller leverantörsförhållande. De personuppgifter vi behandlar för angivet ändamål är namn, din e-postadress, telefonnummer, företags- eller organisationstillhörighet och titel.

5.2.3. Rättslig grund

a. Förhandla, ingå och hantera kund-, samarbets- eller leverantörsförhållandet. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för angivet ändamål är Axactors berättigade intresse av att kunna hantera kundrelationen och avtalet med ditt företag eller din organisation samt kommunicera med dig som representerar vår kund, samarbetspartner eller leverantör och för det fall du besöker våra lokaler hanteras personuppgifter som foto på dig på grund av säkerhetsskäl (intresseavvägning). Behandlingen av personuppgifter på ditt företags eller din organisations faktura behandlas för att fullgöra Axactors rättsliga förpliktelser att lagra uppgifter enligt t.ex. bokföringslagen eller penningtvättslagstiftningen.

b. Skicka marknadsföring. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för angivet ändamål är Axactors berättigade intresse av att marknadsföra oss mot dig som representerar ett företag eller en organisation som vi bedömer att kan vara intresserad av att få nyheter, information och annan marknadsföring från oss (intresseavvägning). Vi kan även be om ditt samtycke för att få skicka marknadsföring under en längre tid än som annars hade varit möjligt. Se mer om detta under rubriken ”Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?”.

c. Hantering av eventuella reklamationer eller rättsliga anspråk. Den lagliga grunden för angivet ändamål är Axactors berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss vid en eventuell reklamation eller rättsligt anspråk som du som representant för vår befintliga eller tidigare kund, samarbetspartner eller leverantör är involverad i (intresseavvägning).

d. Återuppta tidigare kund-, samarbets- eller leverantörsförhållande. Den lagliga grunden för behandlingen för angivet ändamål är Axactors berättigade intresse av att försöka marknadsföra oss mot våra tidigare kunder, samarbetspartner eller leverantörer (intresseavvägning).

​​​​​​​5.3 Om du representerar en myndighet

5.3.1. Syfte och ändamål

a. Hantera kommunikation med den myndighet du representerar. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt för att administrera den eventuella kommunikation vi har hos den myndighet du representerar – antingen på grund av att du själv tagit kontakt med oss, Axactor har tagit kontakt med den myndighet du representerar eller på grund av någon annan tagit i kontakt med er i ett ärende som rör Axactor.

​​​​​​​5.3.2. Personuppgifter

a. Hantera kommunikation med den myndighet du representerar. De personuppgifter vi behandlar för angivet ändamål är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din företags- eller organisationstillhörighet, titel och de personuppgifter som framkommer vid kommunikation med dig eller den myndighet du representerar. Om du är på besök hos oss kan vi även behandla personuppgifter så som t.ex. foto på dig för det fall du har besökt våra lokaler, detta på grund av säkerhetsskäl för våra anställda

5.3.​​​​​​​​​​​​​​3. Rättslig grund

​​​​​​​a. Hantera kommunikation med den myndighet du representerar. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för angivet ändamål är Axactors berättigade intresse av att kunna hantera eventuell kommunikation vi har med den myndighet du representerar samt för att eventuellt fastställa, göra gällande eller försvara oss vid ett eventuellt rättsligt anspråk. För det fall du besöker våra lokaler hanteras även personuppgifter som foto på dig på grund av säkerhetsskäl med stöd av samma rättsliga grund (intresseavvägning). Behandlingen av dina personuppgifter kan även behandlas för att fullgöra Axactors rättsliga skyldigheter att lagra uppgifter som att t.ex. lagra uppgifter med anledning av inkassolag och Datainspektionens allmänna råd.​​​​​​​

5.4. Om du är arbetssökande

5.4.1.Syfte och ändamål

a. Evaluera, förhandla och ingå anställnings- eller konsultförhållande. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt för att evaluera, förhandla och ingå anställnings- eller konsultförhållande med dig på grund av att du själv har sökt dig till Axactor eller på grund av att vi tror att du skulle vara intresserad av en tjänst eller uppdrag som vi tillhandahåller.

b. Hantera klagomål, invändningar eller rättsliga anspråk. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för det fall du har riktat ett rättsligt anspråk mot oss eller för det fall du i övrigt kontaktat oss med ett klagomål eller invändning.

c. Hantera eventuella legala skyldigheter för att motverka brottslig verksamhet. Vi är ibland även skyldiga att behandla dina uppgifter samt dela med oss av dessa när vi granskas eller för att motverka, kontrollera och bevisa bedrägeri, penningtvätt och andra brottsliga verksamheter.

5.​​​​​​​4.2 Personuppgifter

a. Evaluera, förhandla och ingå anställnings- eller konsultförhållande. För att kunna hantera angivet ändamål behandlar vi personuppgifter så som ditt namn, ditt personnummer, din postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer och ytterligare personuppgifter som framkommer vid kommunikation med dig så som t.ex. kön, fotografi, professionella bakgrund så som t.ex. din utbildning och tidigare arbetsgivare samt anspråk relaterade till lön och förmåner.

b. Hantera klagomål, invändningar eller rättsliga anspråk. För att kunna hantera angivet ändamål behöver vi behandla personuppgifter så som ditt namn, ditt personnummer, din postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer och ytterligare personuppgifter som framkommer vid kommunikationen med dig eller en annan part.

c. Hantera eventuella legala skyldigheter för att motverka brottslig verksamhet. Vi behandlar personuppgifter så som t.ex. ditt namn, ditt personnummer, din postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer och ytterligare personuppgifter som har framkommit i förhållandet till dig som är nödvändigt när vi hanterar angivet ändamål.

5.​​​​​​​4.3 Rättslig grund​​​​​​​

a. Evaluera, förhandla och ingå anställnings- eller konsultförhållande. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för angivet ändamål är Axactors berättigade intresse av att kunna hantera angivet ändamål (intresseavvägning).

b. Hantera klagomål, invändningar eller rättsliga anspråk. Den lagliga grunden för angivet ändamål är Axactors berättigade intresse av att kunna hantera eventuella klagomål eller invändningar eller för att fastställa, göra gällande eller försvara oss vid ett eventuell rättsligt anspråk som du gör gällande (intresseavvägning).

c. Hantera eventuella legala skyldigheter för att motverka brottslighet. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter enligt angivet ändamål är att de är våra rättsliga skyldigheter att behandla dem för att t.ex. motverka bedrägerier eller andra brottsliga verksamheter.

​​​​​​​5.4 Om du är någon annan, så som besökare till vår webbplats eller nära anhörig till en anställd hos oss

5.4.4 Syfte och ändamål

a. Kommunicera med dig. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt för att kommunicera med dig på grund av att du t.ex. är referens till en arbetssökande hos oss, är nära anhörig till någon som är anställd hos oss, är ombud till en gäldenär vilken är registrerad hos oss eller på något annat sätt har en relation till oss som föranleder ett syfte att kunna kommunicera med dig.

b. Utveckla och förbättra vår webbsida och service. Vi behandlar även personuppgifter för att kunna utveckla och förbättra vår webbsida och även vår serviceleverans, vilket sker via s.k. cookies, vilket du kan läsa mer om i vår Cookies Policy.

5.​​​​​​​​​​​​​​4.5 Personuppgifter

a. Kommunicera med dig. De personuppgifter vi behandlar för angivet ändamål är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din företags- eller organisationstillhörighet, titel och de personuppgifter som framkommer vid kommunikation med dig eller ditt företag eller din organisation. VI kan även behandla andra typer av personuppgifter som du själv lämnar i kommunikationen med oss.

b. Utveckla och förbättra vår webbsida och service. De personuppgifter vi behandlar för angivet ändamål är t.ex. en lokaliseringsuppgift genom t.ex. din IP-adress eller GPS data, onlineidentifikatorer såsom t ex en IP-adress genom placeringen av cookien samt ditt beteende på vår webbsida. Se mer ingående vilka personuppgifter vi kan komma att behandla i vår Cookies Policy.

5.​​​​​​​4.6 Rättslig grund

a. Kommunicera med dig. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för angivet ändamål är Axactors berättigade intresse av att kunna hantera angivet ändamål (intresseavvägning).

b. Utveckla och förbättra vår webbsida och vår service. Axactor kommer endast att behandla dina personuppgifter för angivet ändamål om du har samtyckt till behandlingen.

​​​​​​​5.5 Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi gör en avvägning genom vilket vi har bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse av att vi inte behandlar dina personuppgifter. Vad som är vårt berättigade intresse framgår ovan. Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finner du under ”Kontakta oss gärna”.

6. Särskilda kategorier av personuppgifter

6.1 Särskilda personuppgifter betyder personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackligt medlemskap, behandling av genetiska data, biometriska data för att identifiera en fysisk person och uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexliv eller sexuell läggning.

6.2 Om inte annat avtalats med dig eller att behandlingen är nödvändig för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav, kommer vi inte att behandla särskilda personuppgifter om dig.

6.3 Om du är arbetssökande till Axactor kan vi under vissa omständigheter behandla särskilda personuppgifter, såsom uppgifter om etnisk bakgrund eller information om kön för att hjälpa oss att se till att vi har en mångsidig grupp kandidater och anställda.

6.4 Om du deltar i ett Axactor-event kan vi be dig att informera om allergier eller liknande som är relevanta för ditt välbefinnande när du deltar.

7. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

7.1 Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål för att behandla informationen. Detta gäller emellertid inte om lagring krävs enligt lag under tid än vad syftet kräver.

7.2 Andra personuppgifter som inte är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål men som du frivilligt lämnat till oss och som du har samtyckt till att vi behandlar kommer att behandlas så länge som uppgifterna behövs för sitt syfte, dock alltid längst till och med att du återkallar ditt samtycke.

7.3 Behandlingen av anonymiserade data, d.v.s. uppgifter som inte kan kopplas direkt eller indirekt till en fysisk person, omfattas inte av de begränsningar som beskrivs i denna integritetspolicy.

8. Vem kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till?

8.1 Dina personuppgifter vi behandlar om dig kommer huvudsakligen att behandlas internt inom Axactor och bolag i samma koncern som oss, men kan även komma att lämnas till externa mottagare. Dessa mottagare har endast tillgång till dina personuppgifter för att fullgöra sitt uppdrag och sina åtaganden gentemot oss. Mottagarna har heller ingen rätt att använda personuppgifterna för några andra ändamål än vad som beskrivs i denna integritetspolicy. Om vi använder ett personuppgiftsbiträde för att behandla dina personuppgifter för oss ser vi till att vi har ingått ett så kallat dataskyddsavtal med dem så att vi kan säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Dina personuppgifter delas bl.a. med följande mottagare:

a. Vi delar dina personuppgifter i med våra leverantörer så som t.ex. våra agenter, advokater, konsulter som har förpliktat sig att hjälpa oss med t.ex. våra affärsprocesser och andra leverantörer inom t.ex. skrivare- och posttjänster. Om du är arbetssökande kan dessa leverantörer även vara rekryteringsbyråer eller leverantörer som tillhandahåller tjänster inom kompetens- och personlighetstester.

b. Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer i syfte att ha en fungerande IT-struktur och att hantera datalagringstjänster.

c. Myndigheter i syfte att kunna uppfylla t.ex. våra rättsliga förpliktelser att bl.a. motverka penningtvätt eller andra brottsliga verksamheter.

8.2 Om du vill veta mer om hur och varför dina personuppgifter delas med dessa mottagare kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som är angivna under ”Kontakta oss gärna”.

9. Var lagras dina personuppgifter?

9.1 Eftersom vi ingår i Axactor-gruppen kan vi överföra dina personuppgifter till ett annat land. Dina personuppgifter lagras huvudsakligen i IT-infrastruktur hos oss eller som tillhandahålls av ett av våra personuppgiftsbiträden. I de fall dina personuppgifter överförs till ett annat land ser vi till att det finns lämpliga skyddsåtgärder för att följa dataskyddsbestämmelserna.

9.2 Personuppgifterna kommer som huvudregel att hanteras och lagras inom EU/EES. För det fall vi skulle behöva hantera rättsliga krav i ett land utanför EU/EES kan de dock komma att överföras till detta land. Vi använder även tredjepartsleverantörer utanför EU/EES som kan komma åt dina uppgifter, inklusive men inte begränsat till USA. Vi kommer aldrig att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES utan att garantera säkerheten och skyddet av dina personuppgifter. Därför ser vi till att alla mottagare har undertecknat EU:s standardklausuler för att motivera överföringen och att det aktuella landet garanterar ett tillfredsställande skydd enligt dataskyddsbestämmelserna. Vi kan även komma att överföra dina personuppgifter om det krävs enligt lag.

10. Är du föremål för profilering och automatiserade beslut?

10.1.Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga referenser, intressen och vistelseort.

10.2.Du som framgår som datasubjekt i denna integritetspolicy kommer inte att vara föremål för profilering eller automatiska beslut som avses i enlighet med dataskyddsbestämmelserna.

11. Dina rättigheter

11.1.Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, dessa beskrivs närmare nedan. För att utöva dina rättigheter eller ställa eventuella frågor om dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som är angivna under ”Kontakta oss gärna”.

​​​​​​​a. Tillgång. Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om vi gör det har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma och få en kopia av dina personuppgifter. Mer detaljerat innebär det att du har rätt att få information om varför vi behandlar dina personuppgifter och hur vi gjort en eventuell intresseavvägning för att behandla dina personuppgifter, vilka kategorier av dina personuppgifter vi behandlar, vilka vi delar dina personuppgifter med, hur länge vi lagrar dina personuppgifter och kriterier för att föra bedömningen av lagringstiden, vilka rättigheter du har, från vilka vi erhåller dina personuppgifter (om vi inte har fått dem från dig) samt om behandlingen av dina personuppgifter inkluderar någon automatisk beslutsfattning, s.k. profilering samt om dina personuppgifter har lämnats till en land utanför EEA samt hur vi i dessa fall säkerställer tillfredsställande säkerhet av dina personuppgifter. För eventuella ytterligare kopior, utöver den du har rätt att få kostnadsfritt, kommer vi dock att ta ut en administrativ avgift som motsvarar de kostnader vi har för att ta fram och lämna ut de ytterligare kopiorna till dig.

b. Rättelse. Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att be oss komplettera ofullständiga personuppgifter.

c. Radering (rätten att bli bortglömd). Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

d. Begränsning. Du har också rätt begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger t.ex. om du bestrider uppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av personuppgifternas användning.

e. Dataportabilitet. Du har rätt att be oss att överföra vissa av dina personuppgifter vi har om dig till ett annat företag eller din organisation i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss där behandlingen grundar sig på ditt samtycke och sker automatiserat. Du har även rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

f. Invändning. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning och särskilt mot att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär ovan. I vissa fall har du dock inte rätt att invända mot en behandling som grundar sig på en intresseavvägning, (t.ex. eftersom vi måste lagra dina personuppgifter). Så är fallet om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

g. Återkalla samtycke. Du har rätt att återkalla hela eller del av det lämnade samtycket till behandlingen av dina personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får effekt efter att återkallelsen ägde rum.

h. Lämna klagomål. Du har även rätt att lämna klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter, se mer om detta under ”Din rätt att lämna klagomål”.

12. Din rätt att lämna klagomål

12.​​​​​​​1. Axactor Sweden AB, med organisationsnummer 556717-2597, tar din integritet på allvar. Vi är därför mycket måna om att dina personuppgifter alltid ska behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Har du några synpunkter på vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss.

12.2. Anser du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig har du rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet i Sverige. Mer information finns på www.datainspektionen.se.

13. Kontakta oss gärna

13.1.Om du vill utnyttja dina rättigheter beskrivna ovan eller skulle ha några ytterligare frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig att ta kontakt med oss (Axactor Sweden AB, organisationsnummer 556717-2597) enligt nedan:

a. Post. Axactor Sweden AB, Att: Dataskydd, Nordstadstorget 6, 411 05 Göteborg.

b. Telefon. Du når vår kundservice på telefon 031-383 38 10.

c. E-post. Du når kundservice på kundservice@axactor.com och vårt dataskyddsombud på dataskydd@axactor.com

13.2 Tänk på att e-post kan vara föremål för obehörig avlyssning, obehöriga tillägg och förändringar, datavirus, eller andra typer av manipulation. Innan du skickar konfidentiell information till oss bör du noga överväga de risker som är förknippade med att skicka känslig information per e-post.

14. Ändringar av denna integritetspolicy

14.1.Vi utvecklar ständigt våra tjänster. Vi kan därför från tid till annan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida, www.axactor.se.

Denna integritetspolicy fastställdes av Axactor 2019-07-11