04 May 2018, 11:10 CEST

Axactor Group

Stock notice

Annual General Meeting 2018 / Årsstämmokommuniké 2018

Årsstämman i Axactor AB (publ) har hållits på MAQS Advokatbyrås lokaler på Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm den 4 maj 2018.

Till ordförande vid stämman valdes advokat Partik Essehorn. Under stämman gav VD Endre Rangnes en presentation av verksamhetsåret 2017 och nuläget i Axactor AB (publ).

Stämman fattade bland annat beslut om följande:

Styrelseledamöter, suppleant och ersättning till styrelsen

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om Bjørn Erik Næss (ledamot), Beate Skjerven Nygårdshaug (ledamot), Brita Eilertsen (ledamot), Merete Haugli (ledamot), Terje Mjøs (ledamot) och Michael Hylander (suppleant) till ny ledamot valdes Lars Eric Nilsen (ledamot). Vidare beslutades att välja om Bjørn Erik Næss till styrelsens ordförande.

Beslutades att ersättning ska utgå med NOK 250 000 till styrelsen ledamöter och med NOK 450 000 till styrelsen ordförande. Härtill ska extra ersättning utgå för utskottsarbete samt i vissa fall om antalet möten överstiger viss nivå.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ingen utdelning ska lämnas utan att balanserade vinstmedel och årets resultat ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslöt att ge styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Revisor

Till bolaget revisonsbolag utsåg PWC med Johan Palmgen som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 300 000 000 aktier (30 000 000 aktier efter genomförd sammanlägging, se nedan), emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler i syfte att möjliggöra företags- och portföljförvärv samt för kapitalanskaffning.

Sammanläggning av aktier, ny bolagsordning m.m.

Beslutades om (a) sammanläggning av aktier i förhållande 10:1 vilket innebär att tio (10) befintliga aktier kommer sammanläggas till en (1) ny aktie, (b) om att bemyndiga styrelsen att beslut om dag för genomförande av sammanläggningen (dvs. avstämningsdag), (c) att anta ny bolagsordning innebärande att det antal aktier som får ges ut ändras från tidigare lägst 1 000 000 000 till högst 2 000 000 000 till lägst 100 000 000 till högst 400 000 000 samt att aktiekapitalets övre gräns höjs från tidigare EUR 100 000 000 till EUR 200 000 000 samt att punkten 11 under § 12 ska lyda enligt följande "annat ärende som skall tas upp på bolagsstämman enligt vid var tid gällande lagar och andra författningar" och (d) att godkänna att styrelsen får nyttja sitt emissionsbemyndigande enligt punkten 14 ovan för att kunna emittera ut högst nio (9) aktier genom riktad nyemission i syfte att uppnå jämt delbart antal aktier inför sammanläggningen.

Beslut om ombildning till SE-bolag (Societas Europaea) samt ny bolagsordning

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen undertecknade konverteringsplanen avseende ombildning av bolaget till ett SE-bolag som registrerades av Bolagsverket den 27 mars 2018.

Ändring av villkor för personaloptionsprogram ESOP 2015 och ESOP 2017 samt därmed sammanhängande teckningsoptioner

Det beslutades att, i syfte att ge personaloptionsinnehavarna ytterligare incitament att kvarstanna och utveckla verksamheten samt att öka personaloptionsprogramens flexibilitet, dels förlänga respektive programs löptid med ett (1) år, dels ge personaloptionsinnehavarna större flexibilitet vid utnyttjande av personaloptionerna.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier

Beslutades att lämna styrelsen ett bemyndigande att, längst under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv egna aktier.

Beslut om överlåtelse av egna aktier inom ramen för personaloptionsprogram

Beslutades att bemyndiga styrelsen att verkställa av bolagsstämman beslutade överlåtelser av egna aktier inom ramen för personaloptionsprogrammen ESOP 2015 respektive ESOP 2017.

Valberedning

Beslutades att valberedningens ledamöter, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, ska bestå av Jarle Sjo, Magnus Tvenge och Cathrine Lofterød Fegth.


För mer information, vänligen kontakta:

Johnny Tsolis, CFO, Axactor
Mobile phone: +47 913 35 461
Email: johnny.tsolis@axactor.com


Denna information är sådan som Axactor AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018, klockan 11:00.