02 May 2017, 21:28 CEST

Axactor Group

Stock notice

Notice to Annual General Meeting 2017 / Kallelse til Årsstämma 2018 i Axactor AB (publ)

Årsstämma i Axactor AB (publ) kommer att hållas kl. 10.30 den 31 maj 2017 hos MAQS Advokatbyrå Stockholm, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, Sverige.

Kallelse till årsstämman, inklusive dagordning samt valberedningens förslag till beslut, biläggs detta pressmeddelande.

Handlingarna kommer också att läggas upp på bolagets hemsida www.axactor.com Vänligen notera att kallelsen inte kommer att skickas ut med brev med posten såvida detta inte uttryckligen begärts av en aktieägare.

Redovisningshandlingar inklusive revisonsberättelse samt valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor på Hovslagargatan 5B i Stockholm, Sverige samt publiceras på bolagets hemsida senaste tre veckor före årsstämman, dvs. senast onsdagen den 10 maj 2017. Kopia av redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag kommer utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram och hållas tillgängliga på årsstämman.