03 April 2018, 08:00 CEST

Axactor Group

Stock notice

Notice to Annual General Meeting 2018 / Kallelse till Årsstämma 2018 i Axactor AB (PUBL)

Årsstämma i Axactor AB (publ) kommer att hållas kl. 10.00 den 4 maj 2018 hos MAQS Advokatbyrå Stockholm, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, Sverige.


Kallelse till årsstämman, inklusive dagordning samt valberedningens förslag till beslut, biläggs detta pressmeddelande.

Handlingarna kommer också att läggas upp på bolagets hemsida www.axactor.com. Vänligen notera att kallelsen inte kommer att skickas ut med brev med posten såvida detta inte uttryckligen begärts av en aktieägare.

Redovisningshandlingar inklusive revisonsberättelse samt valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor på Hovslagargatan 5B i Stockholm, Sverige samt publiceras på bolagets hemsida senaste tre veckor före årsstämman, dvs. senast fredagen den 13 april 2018. Kopia av redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag kommer utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram och hållas tillgängliga på årsstämman.