09 February 2021, 13:07 CET

Axactor Group

Press release

Oppdatering til aksjonærer vedrørende pliktig tilbud og tegningsperiode for reparasjonsemisjon

Den 9. desember 2020 annonserte Axactor SE («Axactor» eller «Selskapet») en rekke tiltak for å styrke Selskapets finansielle plattform. Tiltakene omfattet (i) en rettet emisjon på NOK 320 millioner (den «Rettede Emisjonen»), (ii) et forslag om en reparasjonsemisjon på inntil NOK 214 millioner («Reparasjonsemisjonen»), (iii) kjøp av Geveran sin 50% eierandel i Axactor Invest 1 S.à r.l. mot utstedelse av 50 millioner aksjer i Selskapet («Axactor Invest-Transaksjonen»), og (iv) en refinansiering av Selskapets bank- og obligasjonslån («Refinansieringen»). Tegningskursen i den Rettede Emisjonen, Reparasjonsemisjonen og Axactor Invest-Transaksjonen er satt til NOK 8.00 per aksje («Tegningskursen»).

Pliktig tilbud om kjøp av alle aksjene

Axactor Invest-Transaksjonen bidro til en forenkling av selskapsstrukturen, muliggjorde Refinansieringen og bedrer Selskapets investeringskapasitet. Vederlaget til Geveran for aksjene i Axactor Invest 1 S.à r.l, 50 millioner aksjer i Selskapet (Vederlagsaksjene»), tilsvarte en verdi på EUR 38 millioner. Den bokførte verdien av egenkapitalen var EUR 55 millioner per Q3 2020, og transaksjonen er ventet å resultere i en regnskapsmessig gevinst for Axactor, som per Q3 2020 er estimert til EUR 17 millioner.

Utstedelsen av Vederlagsaksjene til Geveran, medførte at Geveran sin eierandel i Axactor økte fra 32.95% til 44.31%, og utløste dermed en tilbudsplikt for Geveran om kjøp av de øvrige aksjene i Selskapet i henhold til verdipapirhandelloven. I tråd med denne tilbudsplikten, fremsatte Geveran den 29. januar 2021 et pliktig tilbud om kjøp av alle aksjene i Selskapet til en kurs lik Tegningskursen (det «Pliktige Tilbudet»). Det Pliktige Tilbudet løper til 26. februar 2021 og innebærer en rett, men ingen plikt, for de øvrige aksjonærene i Selskapet til å selge sine aksjer til Geveran for NOK 8.00 per aksje.

Styret vurderer at tiltakene Selskapet annonserte 9. desember 2020 vil ha en positiv effekt på Selskapets verdipotensial. Axactor aksjen har siden 9. desember 2020 handlet over tilbudskursen i det Pliktige Tilbudet fra Geveran. Med bakgrunn i dette besluttet styret ikke å anbefale aksjonærer å selge aksjer i det Pliktige Tilbudet. Oslo Børs er av den oppfatning at det Pliktige Tilbudet er gitt i samråd med styret i Axactor og har besluttet at uttalelsen om det Pliktige Tilbudet i henhold til verdipapirhandelloven § 6-16 skal utarbeides av en uavhengig ekspert. KPMG er godkjent av Oslo Børs for å levere den uavhengige uttalelsen og konkluderer i sin uttalelse med at tilbudsprisen er i den konservative enden av deres verdivurdering for aksjen og at de, hensyntatt alle forhold, vurderer verdien av Selskapet til å være over NOK 8.00 per aksje. For ytterligere detaljer henvises det til KPMGs rapport publisert ved børsmelding den 9. februar 2021.

Reparasjonsemisjon

For å begrense utvanningseffekten for aksjonærer som ikke ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen, lanserte Axactor Reparasjonsemisjonen. I denne forbindelse vil aksjonærer som ikke deltok i den Rettede Emisjonen få tildelt 0.2894 tegningsretter per aksje de eide i Selskapet 9. desember 2020 («Tegningsrettene»). En tegningsrett gir rett til å tegne for (og bli tildelt) en aksje i Reparasjonsemisjonen. Overtegning og tegning uten retter er mulig, men det er ingen garanti for at slik tegning vil resultere i tildeling.

Aksjonærer som mottar tegningsretter kan (i) tegne aksjer for alle eller deler av Tegningsrettene i perioden 8. - 19. februar 2021 for NOK 8.00 per aksje, eller (ii) selge alle eller deler av tegningsrettene i perioden 8. - 17. februar 2021. Dersom tildelte Tegningsretter ikke selges innen 17. februar 2021, eller benyttes til å tegne aksjer i Selskapet innen 19. februar 2021, vil de utløpe og miste all eventuell verdi.

Tegning av aksjer under Reparasjonsemisjonen må gjøres med basis i et prospekt publisert av Axactor på Selskapets nettside (www.axactor.com/investors-relations) den 8. februar 2021, og kan gjøres via www.abgsc.com, www.dnb.no/emisjoner eller www.nordeamarkets.com/axactor. Salg av Tegningsretter kan gjøres via meglere som tilbyr aksjehandel.

Aksjer som tegnes i Reparasjonsemisjon vil bli utstedt etter utløpet av akseptperioden i det Pliktige Tilbudet og er derfor ikke omfattet av det Pliktige tilbudet.