13 June 2018, 08:49 CEST

Axactor Group

Stock notice

Oslo Børs - Axactor AB (publ) - Mottatt søknad om notering av obligasjonslån

Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0010819725.

Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at anvendelsesområde for informasjonsplikt gjelder for låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt notert på børs. Informasjonsplikten etter reglene i verdipapirhandelloven er fra og med i dag gjeldende for ovennevnte lån.