Vi støtter UN Global Compact

I juni 2021 ble Axactor medlem av UN Global Compact, FNs organisasjon for et bærekraftig næringsliv.

Vi er overbevist om at for å lykkes med bærekraft må arbeidet inkorporeres som en del av vår daglige drift og være en naturlig del av vårt verdigrunnlag når vi tar avgjørelser på vegne av selskapet. For oss er bærekraftige økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn helt grunnleggende i vår daglige drift.

Vårt medlemsskap i UN Global Compact og vårt daglige arbeid i tråd med utvalgte bærekraftsmål er ledd i vår satsning og aktive arbeid for et mer bærekraftig samfunn.

Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs globale mål ble vedtatt i 2015 som en global oppfordring til felles handling for å utrydde fattigdom, beskytte planeten og sikre at verdens befolkning får oppleve fred og velferd innen 2030. Det ble fattet enighet rundt målene av alle de 193 medlemslandene. Bærekraftsmålene fungerer som en felles global arbeidsplan for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftsmålene er tydelige på at næringslivet er en del av løsningen, og må ta ansvar.

Axactors bidrag

Basert på våre prinsipper, vår etiske standard og hvor vi har størst gjennomslagskraft har Axactor identifisert og prioritert fire av FNs 17 bærekraftsmål. I tillegg jobber vi for å bidra også på de øvrige målene.

Mål 5

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

5.5 Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv.

Eksempler på Axactors bidrag

  • 65% av de ansatte i Axactor er kvinner, og er representert i alle nivåer av selskapet.
  • Axactor har som mål å ha en jevn kjønnsbalanse i alle lederteam, dagens intervall ligger innenfor intervallet 40% - 60%.
Mål 8

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

8.2 Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk fremgang og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer.

8.5 Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

Eksempler på Axactors bidrag

  • Over 80% av våre ansatte var fornøyd med arbeidssituasjonen ifølge vår seneste medarbeiderundersøkelse (Q3 21).
  • Axactor ønsker å bidra til å skape vekst og arbeidsplasser i de seks landene hvor vi driver virksomhet.
  • Vi har sterkt fokus på å skape likeverd for alle ansatte samt bidra til økt mangfold og et godt arbeidsmiljø.
Mål 13

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Eksempler på Axactors bidrag

  • Oppdaterte prosedyrer og policyer for ytterligere å adressere og fremme klimatiltak og fokus på fortsatt miljøvennlig vekst
  • Kartlegging av konsernets totale klimagassutslipp, utover gjeldende rapporteringskrav, for å aktivt gjøre tiltak og jobbe for å redusere konsernets miljøavtrykk
  • Resirkuleringsprosjekt i Axactor Spania hvor vi har lykkes med å resirkulere 12 920 kg papir i 2021. Dette tilsvarer en besparelse av 180 trær og 646 m3 vann samt en reduksjon i utslipp av 11.6 tonn CO2 og 26 m3 mindre avfall.
Mål 16

Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

16.4 Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon av ulovlige finans- og våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore opp og returnere stjålne eiendeler og bekjempe alle former for organisert kriminalitet.

16.6 Utvikle effektive, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer.

Eksempler på Axactors bidrag

  • Vi har utarbeidet og etablert retningslinjer og prosesser for å forhindre og oppdage uetisk oppførsel, svindel, korrupsjon, hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Axactor har nulltoleranse for nevnte punkter.
  • Solid internkontroll med fokus på tiltak for å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet i alle dens former.

Vil du vite mer?