Regler for purring og inkassovarsel

Sender din bedrift selv ut inkassovarsel? Da er det viktig å vite at det er strenge regler for hvordan et inkassovarsel skal se ut og hva det skal inneholde. Det er også viktig å være klar over eventuelle konsekvenser ved feil i inkassovarselet.

Når kundene ikke betaler når de skal, så er det på tide å purre. Vær oppmerksom på at utsendelse av gebyrbelagte purringer er strengt regulert og at reglene kan være forskjellig avhengig av om kunden er forbruker eller næringsdrivende.

Det er ingen begrensning i når eller hvor ofte man kan sende påminnelser eller purringer uten purregebyr. Det er når man samtidig krever et purregebyr at det settes begrensninger for hvor tidlig man kan purre, hvilke betalingsfrister som må gis og hvor mange ganger man kan kreve gebyr. Her kan du lese mer om salær- og gebyrsatser for inkasso.

Viktig å vite dersom du sender inkassovarsel selv

Sender du inkassovarsel selv er det en del formelle krav til selve varselet som det er viktig å være oppmerksom på og oppfyller for at et inkassoforetak skal kunne innfordre ditt krav:

 • Inkassovarselet skal være skriftlig. Kravet til skriftlighet er oppfylt både ved bruk av papir og ved bruk av elektronisk kommunikasjon, så lenge varselet er sendt på betryggende måte.
 • Betalingsfristen i fakturaen må være utløpt.
 • Inkassovarselet må ha minst 14 dagers betalingsfrist.
 • Størrelsen på kravet og hva kravet gjelder (f.eks. fakturanummer) skal fremgå av inkassovarselet.
 • Det må komme tydelig frem at det er et inkassovarsel, f.eks. ved bruk av «inkassovarsel» eller «varsel om inkasso» som overskrift. Vær oppmerksom på at bruk av andre uttrykk eller formuleringer kan gjøre det mindre tydelig at det er tale om et inkassovarsel og derfor bør unngås.
 • Det må komme tydelig frem at kravet oversendes inkasso eller overføres til et inkassoforetak for videre inndrivelse dersom beløpet ikke betales innen utløpet av betalingsfristen.

Et inkassovarsel eller en purring kan sendes allerede dagen etter utløpet av betalingsfristen i fakturaen, forutsatt at man ikke samtidig krever gebyr i samsvar med inkassoregelverket. Det er heller ikke påkrevd at man purrer kunden (med eller uten purregebyr) før et krav oversendes inkasso, men det kreves at man sender et inkassovarsel.

Retten til å kreve purregebyr følger av inkassoforskriften § 1-2. Den gir deg som kreditor rett til å ta kr 35,-* per purring for inntil 2 purringer, eller 1 purring og 1 inkassovarsel. Forutsetningen er at første purring først sendes når betalingsfristen i fakturaen er oversteget med minst 14 dager og at neste purring eller inkassovarselet ikke sendes før betalingsfristen på 14 dager i den første purringer er oversteget. Den andre purringen og/eller inkassovarselet skal også ha minst 14 dagers betalingsfrist.

VIKTIG! Ta vare på en kopi alle inkassovarsler du sender.

Konsekvenser ved feil i inkassovarsel

Dersom du sender et inkassovarsel som ikke er i henhold til regelverket kan du ikke oversende kravet til inkasso. Nytt inkassovarsel må sendes, noe som vil forlenge innfordringsprosessen. Hvis det avdekkes sent i inkassoprosessen at varselet ikke har oppfylt kravene vil det kunne føre til økonomisk tap av påløpte omkostninger og prosessen må startes på nytt. Axactor kan hjelpe deg med å kvalitetssjekke at ditt inkassovarsel er korrekt utformet.

Finance 009

Omtvistede krav

Omtvistede krav skal ikke oversendes til inkasso. Dersom debitor har kommet med innsigelser på kravet før inkassovarsel er sendt, så skal du heller ikke sende inkassovarsel. Axactor kan bistå med oversending av omtvistede krav til behandling i forliksrådet.

Dersom man ikke har til hensikt å oversende saken til inkasso, så bør man heller ikke sende inkassovarsel. Det vil i så fall være i strid med god inkassoskikk.

Våre anbefalinger på purrerutiner dersom du vil ha retten til å pålegge purregebyr

1 purregebyr:

 • Send faktura med maks 14 dagers forfall.
 • Send Inkassovarsel (minimum 14 dager etter fakturaforfall) med 14 dagers forfall.
 • Dersom kunden ikke betaler innen utløpet av fristen i inkassovarselet oversender du kravet til inkasso.

2 purregebyr:

 • Send faktura med maks 14 dagers forfall
 • Send purring (14 dager etter fakturaforfall) med 14 dagers forfall (kr 35,-* i gebyr)
 • Send inkassovarsel (14 dager etter purreforfall) med 14 dagers forfall (kr 35,-* i gebyr)
 • Dersom kunden ikke betaler innen utløpet av fristen i inkassovarselet oversender du kravet til inkasso.

*70,- for alle krav som forfalt før 1. oktober 2020 og 35,- for alle krav som forfaller 1. oktober 2020 eller senere.

Finance 007

EU-gebyr – Våre anbefalinger overfor bedriftskunder

Mot bedriftskunder kan du velge å benytte deg av EU-gebyr. EU-gebyret er et alternativ til purregebyr og inkassosalær som kun kan brukes overfor bedriftskunder.

Med EU-gebyret kan du selv bestemme hvor mye du vil ta i gebyr, hvor tidlig du vil kreve gebyr og om du vil kreve flere gebyr. Begrensningen ligger i at summen av alle gebyrene du krever ikke må overstige tilsvarende 40 EURO.

Ta kontakt med Stian Brekke om muligheten for å kreve standardkompensasjon under forsinkelsesrenteloven (såkalt EU-gebyr eller 40 EUR-gebyr) på telefon +47 992 52 498 eller stian.brekke@axactor.com.

Har du spørsmål knyttet til regler for inkassovarsel? Kontakt meg.

Astrid Lindaas Lie

Compliance Officer

+47 934 11 705

astrid.lindaas.lie@axactor.com