Stegene i inkassoprosessen

Det kan være skremmende og uoversiktlig å få en inkassosak. Da kan det være godt å vite at prosessen er regulert i lovverket og at all inkassovirksomhet skal utøves i samsvar med god inkassoskikk.

For å hjelpe deg har vi beskrevet en generell oversikt over de ulike stegene i inkassoprosessen, fra utenrettslig til rettslig inkasso. Hvis du har problemer med å betale kravet eller ikke rekker å betale innen forfall er det viktig at du tar kontakt med oss slik at vi sammen kan finne en løsning. Merk at dette er en generell beskrivelse av prosessen og at unntak i den enkelte sak kan forekomme.

Faktura

En faktura utstedes av selger, og du som kjøper er pliktig til å betale denne. Dersom du ikke betaler innen betalingsfristen vil du motta purring eller inkassovarsel.

Purring

Noen bedrifter sender purring eller betalingspåminnelse dersom du ikke har betalt en faktura innen fristen. Det er ikke lovpålagt å sende purring og du kan ikke forvente eller kreve å få det før du mottar et inkassovarsel.

Inkassovarsel

Et inkassovarsel er ikke det samme som at saken har gått til inkasso. Dette er et varsel som sendes ut før saken går til inkasso. Dersom du ikke overholder betalingsfristen på minst 14 dager, vil derimot saken bli overført til inkasso.

Betalingsoppfordring

Når en sak er overført til inkasso vil du motta en betalingsoppfordring. Den gir en frist på 14 dager til å enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet. Dersom dette ikke blir gjort kan saken gå videre til rettslig inndriving/pågang. Merk at varsel om tvangsfullbyrdelse kan sendes før 14 dagers fristen er utløpt.

Varsel om tvangsfullbyrdelse

Du vil motta et skriftlig varsel om rettslig pågang i tilfeller hvor kravet oversendes direkte til namsmannen uten behandling i forliksrådet. Betalingsfristen i varselet skal være på 14 dager.

Forliksklage

Det kan bli sendt klage til forliksrådet dersom betaling uteblir og du ikke har henvendt deg til oss, eller om du bestrider kravet. Forliksrådet vil forsøke å få partene til å inngå et forlik, men kan også avsi dom dersom partene ikke blir enige. Betaler du alle utestående beløp knyttet til gjeld, inkassosalærer og renter blir saken avsluttet hos forliksrådet.

Begjæring om utlegg

Når det foreligger tvangsgrunnlag for kravet, kan kravet sendes til namsmannen med en begjæring om utlegg. Det betyr at det søkes sikkerhet for det ubetalte kravet, og namsmannen vil undersøke om du har lønn eller eiendeler som det kan tas pant i. Dette vil føre til at det blir registrert betalingsanmerkning.

Saken avsluttes hos namsmannen og betalingsanmerkning slettes når du betaler hele kravet.

Begjæring om tvangsdekning

Hvis kravet fortsatt ikke er betalt kan pengene kreves inn gjennom tvangsdekning med tvangssalg av eiendeler som det er tatt pant i. Tvangssalget avsluttes dersom du betaler hele kravet.

Ønsker du å lære mer om inkasso? Klikk her.

Har du spørsmål eller ønsker hjelp? Ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg!