07 april 2021

Axactor Norge

Utvikling i inkassogjeld – Hvilke trender ser vi?

Antall nye inkassosaker går ned, men nordmenns totale inkassogjeld utgjør fortsatt over 114 milliarder kroner. Andre halvår 2020 viser et trendskifte når det kommer til inkassogjeld og vi observerer en reduksjon.

Finanstilsynet har kommet med tall fra inkassobransjen for 2.halvår 2020 og vi har sett nærmere på tallene. Hva betyr det at nordmenns samlede inkassogjeld har nådd nye høyder, samtidig som det registreres stadig færre inkassosaker?

Som kjent har vi de siste 10 årene hatt en bratt, stigende kurve både for nordmenns totale gjeld og antall nye inkassosaker. Ved starten av koronapandemien trodde mange at pandemien ville forsterke denne tendensen. Men tallene viser oss et litt annet bilde.

Annerledesåret 2020

Annerledesåret 2020 ble annerledes på mange måter. For første gang siden 2010 ser vi en endring og annen dynamikk i privatøkonomien til Ola og Kari Nordmann. Det er tre parametere som fortsetter å øke; Nordmenns totale inkassogjeld, sum innkasserte midler og antall avsluttede inkassosaker. Nordmenns totale inkassogjeld var på over 114 milliarder kroner ved utgangen av 2020.

2020 ble det året hvor bransjen for første gang har hatt en nedgang i antallet mottatte inkassosaker. I 2020 mottok bransjen 9,7 millioner nye inkassosaker, som er en nedgang fra både 2019 og 2018. Det vi i Axactor og andre aktører i bransjen opplever, er at inkassosakene nå har et mer alvorlig preg og at de som skylder penger, skylder stadig større beløp. Enkeltpersoner har med andre ord større og mer alvorlige gjeldsproblemer enn tidligere, og dette er saker som ofte er kompliserte og utfordrende å løse.

Nedgang i antall nye inkassosaker

I 2020 ble det registrert færre inkassosaker enn året før, og vi må tilbake til 2017 for å finne et tilsvarende nivå. Dette er første året hvor den stigende trenden har blitt brutt. En mulig årsak til at bransjen nå opplever en nedgang i antall inkassosaker kan skyldes at de tiltakspakker som regjeringen innførte, forsinker den fulle effekten av korona-pandemien. Det er først når disse tiltakspakkene går ut at vi kanskje vil se det hele og fulle bildet av koronaens påvirkning på den norske økonomien.

Har mange nordmenn fått bedre økonomi?

Heldigvis, det er også noen positive tendenser vi nå ser som følge av pandemien. For første gang i løpet av de 11 årene med statistikk fra Finanstilsynet ble det i 2020 avsluttet flere inkassosaker enn nye saker som kommer inn til byråene. Dette kan komme av at de som har beholdt inntekten gjennom pandemien, har hatt mindre utgiftsposter og derfor mindre forbruk, samt at mange nordmenn da har hatt mulighet til å prioritere nedbetaling av gjeld. Dette bekreftes også av en nedgang i samlet inkassogjeld, hvor hovedkrav er redusert med 700 millioner (1 %) de siste 6 måneder i 2020. Dette omfatter både privatpersoner og foretak.

Ønsker du å vite mer?