Forliksrådet og inkasso – Hvordan kan det hjelpe deg å få betalt?

Har din bedrift krav som er omtvistet eller som nærmer seg foreldelse? Da er det viktig å være klar over at din bedrift kan bruke forliksrådet som instans til å løse tvisten og/eller få tvangsgrunnlag for ditt krav. Her får du innsikten du trenger.

Å sende krav som nærmer seg foreldelse til forliksrådet er en billigere løsning (for debitor) enn å sende utleggsbegjæring til namsmannen. I tillegg gir en dom fra forliksrådet et tvangsgrunnlag som er tryggere enn en utleggsforretning.

Husk at du ikke har anledning til å la omtvistede krav ligge til inkasso, de må avklares i forliksrådet!

Hva er forliksrådet?

De alminnelige domstolene i Norge er Tingrett, Lagmannsrett og Høyesterett. Forliksrådet blir likevel en førsteinstans for de sakene som skal behandles der, dette gjelder først og fremst saker av økonomisk art som er under kr 200 000,00.

Forliksrådet er primært et sted for mekling, men dersom partene ikke blir enige så kan forliksrådet avsi dom.

Hva må din bedrift gjøre?

Det aller første du må gjøre er å varsle debitor om at klage kan sendes til forliksrådet. Dette gjøres via et ordinært varsel (4-18) med 14 dagers betalingsfrist. Her er det viktig at du påser at varslingen skjer i henhold til regelverket for at det skal være gyldig.

Først når varselet har utløpt, kan klage sendes. Klagen MÅ inneholde navn på partene, samt en angivelse av hva du mener å ha krav på og det utfallet du ønsker behandlingen skal få dersom det avsies dom. Den bør videre inneholde en begrunnelse for kravet og kopi av relevante dokumenter bør vedlegges.

Møteplikt og representasjon

Mange lurer på om de må møte personlig på vegne av bedriften. Regelen er at dersom bedriftens hovedkontor er i samme kommune eller nabokommunen til forliksrådet må bedriften møte personlig i forliksrådet. En part som ikke har personlig møteplikt kan møte med en prosessfullmektig, som for eksempel en advokat, rettshjelper eller inkassobevillingshaver. Dette innebærer at en ekstern møtefullmektig legger frem deres sak og argumenter i møtet.

Hva skjer i møtet?

Hver av partene legger frem sitt syn på saken for forliksrådet og går igjennom dokumentene de har sendt inn i saken. Det er partene selv som fører ordet, og så er det opp til forliksrådet å avgjøre om eventuelle medhjelpere skal få ordet i tillegg til partene.

Forliksrådet skal ved mekling forsøke å få tvisten løst i minnelighet, og kan sette frem konkrete forslag til løsning dersom meklingen står fast. Ved å mekle om en løsning, ønsker partene å komme til et rettsforlik.

Hva er mulige utfall av behandling i forliksrådet?

  • Beslutning om avvisning, der klager ikke møter
  • Beslutning om innstilling, der forliksrådet mener saken er for lite opplyst eller for vanskelig
  • Fraværsdom, der innklagede ikke møter
  • Rettsforlik (partenes avgjørelse)
  • Dom, der partene ikke har kommet til enighet, og forliksrådet mener de kan avsi dom

Hva kan man gjøre dersom resultatet ikke blir som forventet?

Hvordan kan man angripe et utfall man er misfornøyd med? Dersom du «taper» saken eller dom ikke blir avsagt har du flere alternativer:

  • Dom kan overprøves hos Tingretten: frist 1 måned etter forkynnelse av dom
  • Der forliksrådet har innstilt saken, så må man ta ut søksmål for tingretten for å få kravet behandlet, men da i tingretten
  • Om man ikke ønsker å ta ut søksmål for tingretten, så kan man i stedet bringe saken inn for forliksrådet på nytt når det har gått ett år

Hvordan følger din bedrift opp en dom/forlik?

Dersom resultatet av møtet ble dom eller forlik, er det selvfølgelig viktig å følge opp beslutningen videre. Dersom det er forlik:

  • Frist for å betale forliket/etter dom er 14 dager (dersom ikke annet er avtalt)
  • Dere må følge opp forliket/dommen, ved manglende betaling/mislighold må utleggbegjæring vurderes

Hvordan kan Axactor bistå i prosessen?

Vi har lang erfaring med Forliksrådet og kan hjelpe din bedrift med å utarbeide prosesskriv, forberede deres møtefullmektig og bistå med juridisk rådgivning. Vi kan også stille som møtefullmektig for våre kunder ved behov dersom din bedrift ikke har personlig møteplikt. Er du usikker på om saken skal sendes til forliksrådet kan vi hjelpe dere med vurderingen av kravet. Er du usikker eller har andre spørsmål? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Hva koster det å sende et krav til forliksrådet?

Rettsgebyret for å sende inn en forliksklage er kr 1199,00*. Dette kan kreves betalt av debitor så fremt din sak vinner frem i forliksrådet. Dersom dere får medhold i forliksrådet kan dere også kreve kr 748,75* av debitor for skriving av klagen (skrivesalær).

I tillegg kan din bedrift kreve dekket kr 599,00* for kostnad ved bruk av ekstern møtefullmektig.

Dersom din klage ikke vinner frem, vil dere selv måtte dekke disse kostnadene.

*Gjeldende satser pr. 1.1.21

Ønsker du å lese mer om forliksrådet?

> Informasjonsside om forliksrådet hos Politiet

> Informasjonsside Norges Domstoler

Har du spørsmål eller ønsker hjelp til å ta en sak til forliksrådet? Ta kontakt med meg!

Håvard Hennum

Collection Advisor NPL

+47 954 85 055

havard.hennum@axactor.com